Agenda 15 november 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst van 8 november 2022

3 Bespreekstukken

3.1 Aanvraag principeverzoek bouw senior woonhuis Zegelhorstweg 4 Meppel

3.2 Budgetoverheveling evenementensubsidies

4 Hamerstukken

4.1 Beantwoording vragen raden Hoogeveen, Assen en Meppel GKB

4.2 Boekwerk vastgoed & gronden en aanpak vastgoedbeheer

4.3 Bouwstenennotitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie

4.4 Externe auditrapportage WPG

4.5 Subsidie 2022 Welzijn MensenWerk Arbeidsmarkttoeslag

4.6 Verkenning mogelijkheden bouwplannen Promes en Cosis aan de Colijnstraat

5. Sluiting