Regionale energiestrategie Drenthe

In regionale energie strategieën worden afspraken uit het klimaatakkoord door 30 regio’s in de praktijk gebracht.

Samenwerken aan de energiestrategie

In de regionale energiestrategie werken de provincie, de waterschappen en de gemeenten met maatschappelijke partners, netbeheerders voor gas, elektriciteit en warmte, het bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners regionaal gedragen keuzes uit. De gemeenteraad van Meppel heeft 31 oktober burgemeester & wethouders opdracht gegeven samen met andere gemeenten, de provincie en de waterschappen de regionale energiestrategie Drenthe op te stellen. Drenthe is een van de 30 energieregio’s in Nederland. De energieregio's zijn gevormd om invulling te geven aan een aantal afspraken. Deze afspraken staan in het landelijke concept klimaatakkoord dat in juni 2019 door het kabinet is gepresenteerd.

Afspraken:

  • grootschalige productie van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land;
  • verdeling van de in de regio aanwezige duurzame warmte;
  • de hiervoor benodigde infrastructuur.

Samen met inwoners

De gemeenteraad heeft ook een startnotitie vastgesteld. Belangrijk onderdeel van de startnotitie is de participatie van inwoners en andere belanghebbenden bij de regionale energiestrategie. Doel van de energiestrategie is een C02-reductie van 49% in 2030 en nagenoeg C02-neutraal in 2050. Het streven is dat overgang naar CO2-neutrale energie haalbaar, betaalbaar en beschikbaar is.

Kalender

  • 1 juni 2020 leveren de 30 energieregio’s hun conceptenergiestrategie: wat biedt de regio aan energie?
  • 1 oktober 2020 wordt de verdeling van een eventuele restopgave bekend.
  • 1 maart 2021 leveren de 30 energieregio's hun energiestrategie: wat biedt de regio aan energie?
  • Medio 2021 is het merendeel van de energiestrategie - wat biedt de regio aan energie? - verwerkt in het omgevingsbeleid.
  • 1 januari 2025 zijn alle projecten planologisch vergund, zodat deze projecten in aanmerking kunnen komen voor de stimuleringsregeling duurzame energietransitie.

Informatie

U leest meer over de RES Drenthe op de website energievoordrenthe.nl