Regionale Energiestrategie 1.0 klaar voor besluitvorming

Gezamenlijk persbericht RES-regio Drenthe

Voorstel om in 2030 kwart Drentse energie op te wekken door zonne- en windenergie.

Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om
in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen in de regio Drenthe de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0. De RES 1.0 regio Drenthe is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0.

Al voor het Klimaatakkoord formuleerden de Drentse overheden ambities om de CO2-uitstoot terug te dringen en in 2050 energieneutraal te zijn en geen aardgas meer te gebruiken. Alle gemeenten van de RES-regio Drenthe onderzochten wat hun potentie is voor de opwek van elektriciteit door grootschalige zonne- en windenergie. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke Drentse ambitie van 3,45 TWh. Omdat het elektriciteitsnetwerk in Drenthe wordt uitgebreid en meer dan de helft van de energieprojecten al is gerealiseerd, is deze ambitie haalbaar en realistisch op weg naar 2030. Gemeenten en provincie vertalen de ambities en gemaakte afspraken in de RES in hun beleid, zoals omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen.

Zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik

Een afspraak in de RES 1.0 is dat overheden zorgvuldig omgaan met het Drentse landschap en de ruimte.
Zon-op-dak heeft daarom de voorkeur. Windenergie en zon-op-land zijn echter ook nodig om de doelstelling van
3,45 TWh te realiseren.

De gemeenten toetsen de plannen voor energieprojecten aan de gemeentelijke regels voor het inpassen van zonne- en windenergie in het landschap. Deze plannen moeten ook voldoen aan de provinciale omgevingsverordening. Een andere afspraak is dat wordt gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik, zoals zonnepanelen op grote daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen, parkeerplaatsen of zandwinplassen en langs wegen.  

Inwoners

De gemeenten in Drenthe betrekken inwoners bij het uitdenken en realiseren van concrete projecten die voortvloeien uit beleid. Zonne- en windenergie zijn onderdeel van beleid waarin ook randvoorwaarden voor ontwikkelaars zijn opgenomen. Zo moeten ontwikkelaars van zonne- en windenergie omwonenden bij hun plannen betrekken en moet worden gestreefd naar 50 procent lokaal eigendom waarbij inwoners en/of lokale bedrijven mede-eigenaar zijn van het energieproject. Meppel streeft daarbij volgens het programma Duurzaamheid zelfs naar 100 procent lokaal eigendom.

Landelijke opgave

De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin staat de bijdrage beschreven aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland 35 TWh elektriciteit op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. Tevens wordt aangegeven wat de betekenis van de bijdrage is voor de energie-infrastructuur. Verder levert elke regio, als onderdeel van de RES, een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, waarin regionale afstemming plaatsvindt over warmtevraag en het duurzame warmteaanbod.

Meer informatie

De RES 1.0 van de regio Drenthe is te vinden op www.energievoordrenthe.nl. Op deze website en het online festivalterrein staat meer informatie over de RES en de RES-regio Drenthe.