Kappen van bomen

In de meeste gevallen mag u bomen in uw tuin kappen. Voor monumentale bomen en houtopstanden die op de Groene Kaart staan, geldt een kapverbod. Wanneer u toch zo’n boom wilt kappen, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor kappen aan.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van de te kappen boom
 • Voor de boom geldt een kapverbod. Op de Groene Kaart staat vermeld voor welke bomen dit geldt
 • U vraagt een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aan:
  • Via www.omgevingsloket.nl. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente
  • Aan de balie van het stadhuis
 • Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten
 • Volgens de Beleidsregel groene kaart Meppel wordt een afweging gemaakt en beoordeeld of de omgevingsvergunning voor het kapen van de boom kan worden verleend.
 • Voor monumentale bomen gelden speciale regels (4:6 APV)
 • Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Wanneer binnen 6 weken geen bezwaar is ingediend door belanghebbenden is de vergunning onherroepelijk

Kosten

Bijlagen

Let op

 • In diverse bestemmingsplannen is een aanlegvergunningstelsel opgenomen. Hierin kan zijn opgenomen dat voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning activiteit aanleg nodig is. Kijk in het bestemmingsplan of dit ook voor uw boom geldt
 • Het kappen van opgaande beplanting of boomopstanden rond Schiphorst en Broekhuizen is beperkt toegestaan
 • Wanneer er beschermde dieren in de boom nestelen of een vaste rust- of verblijfplaats hebben (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen) wacht u met kappen of vraagt u een ontheffing aan
 • Wanneer u in het buitengebied meer dan 10 are of een rij van meer dan 20 bomen wilt kappen, meldt u dit bij het RVO loket. Na de kap moet u binnen 3 jaar herplanten

Meer informatie