Adresonderzoek

Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw adreswijziging binnen vijf dagen te melden bij de gemeente. Doet u dit niet dan kan de gemeente een onderzoek instellen om uw nieuwe adres te achterhalen.

Tijdens dit onderzoek probeert de gemeente contact met u te leggen. Wanneer er geen contact gelegd kan worden verstuurt de gemeente informatie verzoeken aan directe familieleden. Ook volgt er een internet onderzoek. Hierbij wordt via sociale media contact met u gezocht.

Ambtshalve uitschrijven

Wanneer dit onderzoek geen resultaat oplevert, kan de gemeente u ambtshalve uitschrijven. U staat dan nergens meer ingeschreven en heeft niet langer recht op voorzieningen. Het kan ook leiden tot problemen met bijvoorbeeld studiefinanciering, uitkering, woonduur, huurtoeslag, of de aanvraag van een uittreksel. Het besluit om iemand ambtshalve uit te schrijven wordt als officiële bekendmaking gepubliceerd in het gemeenteblad op overheid.nl.

Basisregistratie personen

Wanneer u uw verhuizing doorgeeft worden de nieuwe gegevens gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP). Dit is de bron van persoonsgegevens waarvan instanties zoals de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Dienst Uitvoering Onderwijs, pensioenfondsen en gemeenten gebruik van maken. Vertrekt u naar een andere gemeente, meldt u zich dan binnen vijf dagen bij de gemeente waar u naar toe verhuist.

De gemeente Meppel hecht waarde aan een goede kwaliteit van de BRP. We willen graag dat de adresgegevens van burgers zo actueel en waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Daarom zijn we aangesloten op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Het doel van dit project is het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adresgerelateerde fraude. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Gemeenteambtenaren gaan daarna op adresbezoek om te controleren of de adresregistratie in de BRP gelijk is aan de werkelijkheid. Wanneer aangewezen toezichthouders van de gemeente Meppel bij aan de deur komen tonen ze hun legitimatiebewijs. Ze zullen uitleggen waarom zij langskomen en vragen u om enkele vragen te beantwoorden.

Boete

Het niet of foutief bij de gemeente doorgeven van uw adreswijziging kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte (Wet basisregistratie personen) en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen).

Meer informatie

Heeft u vragen over het adresonderzoek of het adresbezoek? Neem dan contact met ons op via telefoon 14 0522 of per mail postbus@meppel.nl. Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.