Bijzondere bijstand, individueel

Soms kunt u voor onvoorziene noodzakelijke kosten komen te staan waar u geen geld voor opzij heeft kunnen zetten. Als er geen andere mogelijkheden zijn om deze kosten vergoed te krijgen, kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

Om een beroep op bijzondere bijstand te kunnen doen gelden de volgende voorwaarden:

  • Er sprake is van bijzondere omstandigheden
  • De algemene bijstand voorziet niet in de kosten
  • Er kan geen beroep gedaan worden op een voorliggende voorziening
  • U moet noodzakelijke en onvoorziene kosten maken
  • U kunt de kosten niet van uw eigen geld betalen
  • U kiest voor de goedkoopst adequate oplossing
  • Uw inkomen bedraagt maximaal 120% (zie kolom) van het voor u geldende sociaal minimum.
  • U hebt niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben (€ 7.575,00 voor een alleenstaande en € 15.15,00 voor gehuwden/ samenwonenden).

Draagkracht

Wij rekenen voor uw inkomen met 120% (zie kolom) van het voor u geldende sociaal minimum. Ook bij een hoger inkomen kunt u een aanvraag indienen. Echter de vergoeding is dan lager of nul.

Wij rekenen met de vermogensgrens uit de participatiewet van (€ 7.605,00 voor een alleenstaande en € 15.150,00 voor gehuwden/ samenwonenden). Ook bij een hoger vermogen kunt u een aanvraag indienen. Als u meer spaargeld heeft moet dat eerst worden gebruikt om de rekening te betalen. Er zijn wel aparte regels als u bijvoorbeeld naast eigen geld ook schulden heeft of een eigen woning.

Inkomenstabel 2024
Uw situatie Uw inkomen* Maximaal vermogen
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar € 368,25 € 7.575,00
Alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd € 1.491,63 € 7.575,00
Gehuwden/samenwonenden 21 tot de pensioengerechtigde leeftijd €  2.130,90 € 15.150,00
Alleenstaande in inrichting verblijvend € 514,31 € 7.575,00
Alleenstaande, pensioengerechtigd € 1.660,81 € 7.575,00
Gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigd € 2.253,37 € 15.150,00

* Max. 120% van de bijstandsnorm per maand excl. vakantiegeld

Heeft u een inkomen boven de 120% dan noemen we dat het meer-inkomen. U kunt dan nog steeds een aanvraag bijzondere bijstand indienen, maar u ontvangt dan een lagere vergoeding dan iemand die een inkomen heeft tot 120%.

Rekenvoorbeeld:

Het inkomen van aanvrager is                                                  € 1.563,57 per maand.

Het minimuminkomen is 120% van de bijstandsnorm, is  € 1.463,57 per maand MIN

Het meer-inkomen is dan                                                          €    100,00 per maand.

Op jaarbasis is dit € 1.200. Hiervan wordt 50% als draagkracht in aanmerking genomen. De draagkracht is dan € 600,00.

Zijn de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd lager dan € 600, dan wordt de aanvraag afgewezen omdat er geen recht is. Dien wel een aanvraag in! Een afwijzing zorgt wel dat uw draagkracht in de periode van een jaar is gedaald en vergroot de kans dat u daarna wel recht heeft op een bijdrage. Zijn de kosten hoger dan € 600,- Bijvoorbeeld € 750,-. Dan ontvangt u € 150,-

Uitzonderingen op de draagkracht zijn:

a. woonkostentoeslag;

b. aandeel kinderopvang beide ouders WSF;

c. aanschaf vervanging duurzame gebruiksgoederen.

Voor deze kosten bedraagt de draagkracht 100% van het inkomen boven de bijstandsnorm. Dus alles aan meer-inkomen moet eerst gebruikt worden om de rekening te betalen.

Bijzonderheden

Bijzondere bijstand voor medische kosten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Ook als u recht heeft op de energietoeslag, maar deze is onvoldoende om de rekeningen te betalen, kunt u daarnaast individuele bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvraag

U vraagt de bijzondere bijstand bij de gemeente aan, voordat u de kosten maakt. Wanneer u achteraf de aanvraag indient, is bijstand slechts bij hoge uitzondering mogelijk. Bent u te laat met het indienen van de aanvraag, dan loopt u het risico dat de kosten niet worden vergoed.

U kunt telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 14 0522, zodat er een kort onderzoek kan plaatsvinden waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt en een aanvraagformulier naar u toegestuurd kan worden. Dit formulier kunt u invullen, ondertekenen en retour sturen naar de gemeente.

Zorgt u ervoor dat u naast het ingevulde aanvraagformulier ook de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Als de aanvraag compleet is, kan de consulent deze in behandeling nemen. U ontvangt binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing van de gemeente of u de bijzondere bijstand krijgt. Deze termijn kan langer duren wanneer er bijvoorbeeld een medisch advies nodig is. U ontvangt in dat geval bericht van de gemeente.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

Meenemen

Op de afspraak moet u recente inkomensgegevens meenemen voor zover deze bij ons niet bekend zijn. Ook kunt u een kostenindicatie van de leverancier meenemen.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.