Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als uw vergunning- of subsidieaanvraag is afgewezen of als u belanghebbende bent bij een besluit van iemand anders.

Voorwaarden

 • U dient het bezwaar in bij het bestuursorgaan (gemeenteraad, college van B&W of burgemeester) dat de beslissing heeft genomen
 • U maakt schriftelijk bezwaar met daarin:
  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaar schrijft
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening
 • U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit naar:

Gemeentebestuur Meppel
t.a.v. (naam bestuursorgaan dat besluit heeft genomen)
Postbus 501
7940 AM Meppel

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente op een aanvraag van iemand anders, bijvoorbeeld tegen een aan uw buren verleende omgevingsvergunning, dan informeren wij de vergunninghouder ook over het ingediende bezwaarschrift.
 • Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U kunt dan uw bezwaar mondeling toelichten. Er zijn situaties waarin de gemeente kan afzien van horen. Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. De agenda publiceren we op deze website>>.
 • De commissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing
 • Het bestuursorgaan neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. De termijn start op de dag dat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente kan deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen. U ontvangt dan een brief.
  • Met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Hiervoor gelden andere termijnen. Meer informatie >>
 • Informeel overleg/contact te maken:
  Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u ook eerst telefonisch contact opnemen met de gemeente. In dit contact kunt u vragen om nadere uitleg over het ontvangen besluit. Op basis daarvan beslist of u nog een bezwaarschrift wilt indienen. Het kan ook gebeuren dat een medewerker van de gemeente na ontvangst van een bezwaarschrift telefonisch contact met u opneemt. Het doel van dit contact is om samen te kijken hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld. Soms is er ruimte voor informeel overleg waarin u samen zoekt naar aan acceptabele oplossing. Als u en de gemeente op die manier samen uit het geschil komen, is een meer formele bezwarenprocedure niet nodig. Bent u niet tevreden met (de uitkomst van) het informeel overleg dan wordt uw bezwaarschrift verder formeel via de commissie bezwaarschriften behandeld.

Kosten

 • € 0,00
 • Kosten die u zelf maakt, bijvoorbeeld voor kopieën of rechtsbijstand, zijn voor uw eigen rekening

Tips

 • Voor het maken van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen geldt een andere regeling
 • De gemeente kan na ontvangst van uw bezwaar met u in gesprek gaan om uitleg te geven of een oplossing te zoeken. Bent u van gedachten veranderd, dan trekt u uw bezwaar schriftelijk in
 • Als schorsing van het bestreden besluit noodzakelijk is, vraagt u een voorlopige voorziening aan de rechter:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

U betaalt dan griffierechten. De tarieven vindt u op www.rechtspraak.nl

 • Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de brief over de beslissing op uw bezwaar kunt u nalezen hoe u in beroep kunt gaan

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel secretariaat Commissie Bezwaarschriften telefoonnummer 140522