Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als uw vergunning- of subsidieaanvraag is afgewezen of als u belanghebbende bent bij een besluit van iemand anders.

Voorwaarden

 • U dient het bezwaar in bij het bestuursorgaan (gemeenteraad, college van B&W of burgemeester) dat de beslissing heeft genomen
 • U maakt schriftelijk bezwaar met daarin:
  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaar schrijft
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening
 • U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit naar:

Gemeentebestuur Meppel
t.a.v. (naam bestuursorgaan dat besluit heeft genomen)
Postbus 501
7940 AM Meppel

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar
 • Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften. U kunt dan uw bezwaar mondeling toelichten. Er zijn situaties waarin de gemeente kan afzien van horen.
 • De commissie adviseert de gemeente over de te nemen beslissing
 • Het bestuursorgaan neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. De termijn start op de dag dat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente kan deze termijn 1 keer met 6 weken verlengen. U ontvangt dan een brief.
  • Met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-waarde. Hiervoor gelden andere termijnen. Meer informatie >>
 • Informeel overleg/contact te maken:
  Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u ook eerst telefonisch contact opnemen met de gemeente. In dit contact kunt u vragen om nadere uitleg over het ontvangen besluit. Op basis daarvan beslist of u nog een bezwaarschrift wilt indienen. Het kan ook gebeuren dat een medewerker van de gemeente na ontvangst van een bezwaarschrift telefonisch contact met u opneemt. Het doel van dit contact is om samen te kijken hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld. Soms is er ruimte voor informeel overleg waarin u samen zoekt naar aan acceptabele oplossing. Als u en de gemeente op die manier samen uit het geschil komen, is een meer formele bezwarenprocedure niet nodig. Bent u niet tevreden met (de uitkomst van) het informeel overleg dan wordt uw bezwaarschrift verder formeel via de commissie bezwaarschriften behandeld.

Kosten

 • € 0,00
 • Kosten die u zelf maakt, bijvoorbeeld voor kopieën of rechtsbijstand, zijn voor uw eigen rekening

Tips

 • Voor het maken van bezwaar tegen gemeentelijke belastingen geldt een andere regeling
 • De gemeente kan na ontvangst van uw bezwaar met u in gesprek gaan om uitleg te geven of een oplossing te zoeken. Bent u van gedachten veranderd, dan trekt u uw bezwaar schriftelijk in
 • Als schorsing van het bestreden besluit noodzakelijk is, vraagt u een voorlopige voorziening aan de rechter:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht
Postbus 30009
9400 RA Assen
U betaalt dan griffierechten. De tarieven vindt u op www.rechtspraak.nl

 • Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de brief over de beslissing op uw bezwaar kunt u nalezen hoe u in beroep kunt gaan

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel secretariaat Commissie Bezwaarschriften, mevrouw Stuurman – ten Lande of mevrouw R. van der Niet telefoonnummer 140522