Bijstandsuitkering nodig

Als u door omstandigheden te weinig geld hebt om rond te komen kunt u een aanvraag indienen voor een bijstandsuitkering.

Een bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u over geen of te weinig inkomsten beschikt. U moet er wel alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. In deze rubriek leest u hoe u een uitkering kunt aanvragen en wat uw rechten en plichten zijn.

Beschrijving

De bijstand is geregeld in de Particpatiewet. Deze wet heeft als grondslag dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.

Voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering is dit een belangrijke voorwaarde: als u een uitkering nodig hebt, zult u zich moeten inspannen om betaald werk te vinden. U hebt dus een grote verantwoordelijkheid, maar u hoeft het niet alleen te doen.

De gemeente helpt daar zo goed mogelijk bij en houdt rekening met de mogelijkheden die u hebt. Een uitkering wordt gezien als een tijdelijke oplossing. Is betaald werk niet mogelijk, dan is het toch belangrijk dat u, binnen uw mogelijkheden, maatschappelijk actief blijft. Ook hierbij kan de gemeente uw ondersteunen.

Ben je jonger dan 27 jaar en heb je een uitkering nodig? Lees dan verder bij Jongeren t/m 26 jaar en een uitkering Participatiewet

Aanvraag

U kunt een PW-uitkering aanvragen via Werk.nl. Houd u uw DigiD code bij de hand.

Wanneer u de aanvraag ingevuld heeft, moet u binnen 2 werkdagen bellen naar de gemeente (14 0522) met de mededeling dat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd. U krijgt vervolgens een mail met daarin een uitnodiging voor een verplichte voorlichting op het Leerwerkcentrum. U moet zich daarvoor opgeven. Na de voorlichting wordt u uitgenodigd voor de training ‘Werken aan je toekomst’.

Daarnaast ontvangt u een brief waarin staat welke bewijsstukken wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen en u ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing op de aanvraag binnen acht weken. Dit kan verlengd worden als er extra bewijsstukken moeten worden opgevraagd.

Voorschot

Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan vier weken duurt, heeft u in principe recht op een voorschot (op basis van artikel 52 van de Participatiewet). U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan ons hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.

Hoogte van de PW-uitkering

De hoogte van de uitkeringen is vastgelegd in de Participatiewet. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van de leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Zo gelden er aparte normen voor jongeren tot 21 jaar en personen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. De uitkering is lager als meerdere personen van 27 jaar of ouder tot het huishouden behoren. Dit heet de kostendelersnorm.

De kostendelersnorm gaat er vanuit dat als u met meerdere volwassen op een adres woont, u de woonlasten met elkaar kunt delen. Alle volwassenen vanaf 27 jaar tellen mee, behalve:

  • Studerenden die een studie volgend die recht geeft op studiefinanciering
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) opleiding volgen
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale commerciële prijs betalen voor de kamer en of kost en inwoning. Dit geldt niet voor (groot)ouders, kinderen, broers, zusters en hun aanverwanten.

Zodra u een PW- uitkering aanvraagt, wordt u uitvoerig geïnformeerd over uw rechten en plichten. Mogelijk heeft u recht op een minima-regeling. Tijdens het intakegesprek wordt u hierover geïnformeerd.

Rechten en plichten

Er zijn verschillende soorten verplichtingen. De belangrijkste twee zijn:

  • De plicht mee te werken aan arbeidsinschakeling
  • De informatieplicht.

Als u zich niet houdt aan deze verplichtingen, dan kan de uitkering tijdelijk verlaagd worden of u kunt tijdelijk uitgesloten worden van het recht op uitkering.

In welke situaties de uitkering verlaagd wordt is vastgelegd in de verordening Sociaal Domein na te lezen op de website overheid.nlDe hoogte van de maatregel is afhankelijk van de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin betrokkene verkeert. In deze verordening is ook vastgelegd welke instrumenten de gemeente inzet die leiden naar werk.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar>>.

AVG

Voor de aanvraag van deze regeling worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. De gemeente Meppel verwerkt deze gegevens zorgvuldig en enkel voor het doel van de aanvraag. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring>>.