Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat straks het toekomstbeeld van de leefomgeving van de gemeente Meppel. De visie gaat naast bouwen en wonen ook in op onderwerpen als duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid.

Omgevingswet gaat 1 januari 2024 in

Waar in onze gemeente is er ruimte voor nieuwe woningen, hoe gaan we om met leegstand in de binnenstad of hoe maken we bedrijven duurzamer? Wat vinden we echt belangrijk en welke rol speelt de gemeente daarin? De antwoorden op onder andere deze vragen komen in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie maken we, omdat de Omgevingswet 1 januari 2024 ingaat. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. De Omgevingswet vervangt bijna 30 wetten die gaan over ruimte, wonen, verkeer, milieu en water.

Participatie

Het toekomstbeeld is de afgelopen jaren al voor een deel bepaald. Voor een aantal nieuwe thema’s moeten we het toekomstbeeld nog bepalen. Daar gebruiken we uw mening voor. In de maanden augustus en september van 2022 hebben we via een digitale vragenlijst, ideeënbussen, weekmarkt en een informatiemarkt in Ogterop om uw mening gevraagd. Hier vindt u het participatieverslag (PDF) van deze participatieronde. Het participatieverslag krijgt een plek in de afwegingen die voor de omgevingsvisie gemaakt moeten worden.

Geef uw mening!

Met uw reactie hebben we drie toekomstbeelden gemaakt. Welk toekomstbeeld heeft uw voorkeur? Beantwoord de vragen  (link externe website) en geef uw mening. We horen graag wat u goed en minder goed vindt aan elk toekomstbeeld. U hoeft geen keuze te maken. Aan de hand van alle reacties maken we een nieuw toekomstbeeld voor de gemeente Meppel voor in de Omgevingsvisie

Vul de digitale enquête in > (link externe website)

Thema’s

De thema's waar we samen met inwoners, ondernemers en professionals een toekomstbeeld voor bepalen zijn:

 1. Verstedelijking 
  Onze regio kent een forse woonopgave. Blijven we een klein stadje met een dorps karakter of worden we een grote stad in Drenthe? Hoe kunnen we de menselijke maat van Meppel en de kwaliteit van het buitengebied bewaren, terwijl we ook bijdragen aan de woonopgave en bijbehorende verstedelijking?  Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 2. Verduurzaming 
  Ook in Meppel hebben we te maken met klimaatdoelen, om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn bezig met de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze (ingewikkelde) opgaven hebben allemaal invloed op ons leven en landschap. Hoe geven we ruimte aan andere vormen van energie? En wat betekent deze nieuwe energie voor inwoners en ondernemers? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 3. Toekomstbestendig buitengebied 
  Er komen veel ontwikkelingen af op ons buitengebied. Nieuwe woningen en bedrijven, recreatie, energiewekking vragen ruimte. Tegelijkertijd is er sprake van verduurzaming van de landbouw en moeten we ons aanpassen aan meer hitte, droogte en regelval. Hoe kunnen we de ruimte optimaal gebruiken, in samenhang met de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 4. Bedrijvigheid 
  Technologie wordt steeds belangrijker en het winkellandschap verandert zo neemt het aantal vierkante meters winkelgebied af, omdat meer mensen online aankopen doen. Dit heeft gevolgen voor onze binnenstad én haar rol in de economie. Daarnaast neemt de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen rond Meppel toe. Hoe geven we invulling aan de groei, verandering en innovatie van bedrijvigheid, passend bij Meppel? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)

Omgevingseffectrapport (OER)

Parallel aan het opstellen van de omgevingsvisie voor de gemeente Meppel treffen we voorbereidingen voor het opstellen van een Omgevingseffectrapport (OER). Een effectrapport is nodig omdat een omgevingsvisie het kader biedt voor activiteiten die (mogelijk) nadelige effecten kunnen hebben voor het milieu. Een "Notitie reikwijdte en detailniveau omgevingsvisie gemeente Meppel" (PDF), hierna: NRD, is het startdocument voor het OER. Het biedt een overzicht van de resultaten van het proces van de omgevingsvisie tot nu toe en een beschrijving van de onderzoeksopzet van de OER. 

Proces

2021

In september 2021 hebben we een participatiebijeenkomst gehouden over de thema's. Ook hebben we mensen opgeroepen om hun reactie via een formulier te geven. Alle reacties zijn verwerkt in de Visie op de fysieke leefomgeving[VN1] , dit is de eerste stap voor het maken van een omgevingsvisie. De visie op de fysieke leefomgeving is op 16 december 2021 vastgesteld en kunt u nalezen op op de website van de gemeenteraad.

2022

In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen voor de ambities voor de omgevingsvisie en de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het omgevingseffectrapport van de omgevingsvisie, zie hierboven. De participatie die in september heeft plaatsgevonden krijgen een plek in de afwegingen die voor de omgevingsvisie gemaakt moeten worden, zie ook hierboven.

2023

De doelen van de omgevingsvisie en spelregels voor initiatieven staan begin 2023 centraal. We vullen hierbij het omgevingseffectrapport (OER) in. Deze helpt om de meest geschikte combinatie van doelen en spelregels te vinden: de voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant leidt tot een ontwerp omgevingsvisie, door het college vast te stellen. Naar verwachting zal rond de zomer in 2023 de ontwerp omgevingsvisie en OER ter inzage komen. Eind 2023 of begin 2024 zal de gemeenteraad de omgevingsvisie definitief vaststellen.

Meer informatie