Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat straks het toekomstbeeld van de leefomgeving van de gemeente Meppel. De visie gaat naast bouwen en wonen ook in op onderwerpen als duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid.

Nieuwe woningen, leegstand, verduurzamen

Waar in onze gemeente is er ruimte voor nieuwe woningen, hoe gaan we om met leegstand in de binnenstad of hoe maken we bedrijven duurzamer? Wat vinden we echt belangrijk en welke rol speelt de gemeente daarin? De antwoorden op onder andere deze vragen komen in de omgevingsvisie.

Omgevingswet gaat waarschijnlijk 1 juli 2023 in

De omgevingsvisie maken we, omdat de omgevingswet naar verwachting per 1 juli 2023 ingaat. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. De omgevingswet vervangt bijna 30 wetten die gaan over ruimte, wonen, verkeer, milieu en water. Het toekomstbeeld is de afgelopen jaren al voor een deel bepaald. Voor een aantal nieuwe thema’s moeten we het toekomstbeeld nog bepalen. Daar gebruiken we uw mening voor. In de maanden augustus en september hebben we via een digitale vragenlijst, ideeënbussen, weekmarkt en een informatiemarkt in Ogterop om uw mening gevraagd. In de loop van dit jaar koppelen we de uitkomsten aan u terug. 

Thema’s

De thema's waar we samen met inwoners, ondernemers en professionals een toekomstbeeld voor bepalen zijn:

 1. Verstedelijking 
  Onze regio kent een forse woonopgave. Blijven we een klein stadje met een dorps karakter of worden we een grote stad in Drenthe? Hoe kunnen we de menselijke maat van Meppel en de kwaliteit van het buitengebied bewaren, terwijl we ook bijdragen aan de woonopgave en bijbehorende verstedelijking?  Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 2. Verduurzaming 
  Ook in Meppel hebben we te maken met klimaatdoelen, om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn bezig met de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze (ingewikkelde) opgaven hebben allemaal invloed op ons leven en landschap. Hoe geven we ruimte aan andere vormen van energie? En wat betekent deze nieuwe energie voor inwoners en ondernemers? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 3. Toekomstbestendig buitengebied 
  Er komen veel ontwikkelingen af op ons buitengebied. Nieuwe woningen en bedrijven, recreatie, energiewekking vragen ruimte. Tegelijkertijd is er sprake van verduurzaming van de landbouw en moeten we ons aanpassen aan meer hitte, droogte en regelval. Hoe kunnen we de ruimte optimaal gebruiken, in samenhang met de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 4. Bedrijvigheid 
  Technologie wordt steeds belangrijker en het winkellandschap verandert zo neemt het aantal vierkante meters winkelgebied af, omdat meer mensen online aankopen doen. Dit heeft gevolgen voor onze binnenstad én haar rol in de economie. Daarnaast neemt de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen rond Meppel toe. Hoe geven we invulling aan de groei, verandering en innovatie van bedrijvigheid, passend bij Meppel? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)

Proces

2021

In september 2021 hebben we een participatiebijeenkomst gehouden over de thema's. Ook hebben we mensen opgeroepen om hun reactie via een formulier te geven. Alle reacties zijn verwerkt in de Visie op de fysieke leefomgeving[VN1] , dit is de eerste stap voor het maken van een omgevingsvisie. De visie op de fysieke leefomgeving is op 16 december 2021 vastgesteld en kunt u nalezen op de website van de gemeenteraad..

2022

De gemeenteraad stelt in 2022 de ambities en het startdocument planMER vast. Een planMER is een Milieueffectrapport voor plannen, zoals de Omgevingsvisie. Hiermee brengen we de milieugevolgen van de gekozen ambities in beeld, voordat een besluit wordt genomen. In de tweede helft van 2022 vindt over de ambities participatie plaats. In het najaar is inspraak mogelijk op het startdocument planMER. Hierin staat hoe we het Milieueffectrapport vormgeven.

2023

De doelen van de omgevingsvisie en spelregels voor initiatieven staan begin 2023 centraal. We vullen hierbij de planMER in. Deze helpt om de meest geschikte combinatie van doelen en spelregels te vinden: de voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant leidt tot een Ontwerp Omgevingsvisie, door het college vast te stellen. Naar verwachting zal voor de zomer in 2023 het Ontwerp Omgevingsvisie en planMER ter inzage komen. Eind 2023 zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie definitief vaststellen.

Meer informatie