Omgevingsvisie

Waar willen we naartoe als het om onze fysieke leefomgeving gaat? Dát staat straks in onze Omgevingsvisie. Dan hebben we het niet alleen over ruimtelijke ontwikkelingen. De Omgevingsvisie gaat ook in op thema’s als duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid.

Er komt één Omgevingsvisie voor de hele gemeente Meppel. Hoe zien stad Meppel, de kernen en het buitengebied van Meppel er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in het opstellen van de Omgevingsvisie. Deze visie maken we omdat de Omgevingswet vanaf juli 2022 in gaat. Er is dan één wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. In de omgevingsvisie staat het toekomstbeeld van Meppel. Het toekomstbeeld is de afgelopen jaren deels bepaald. Voor een aantal nieuwe thema’s moet we dit nog bepalen.

Thema’s

De thema's waar we samen met inwoners, ondernemers en professionals een toekomstbeeld voor gaan bepalen zijn:

 1. Verstedelijking 
  Onze regio kent een forse woonopgave. Blijven we een klein stadje met een dorps karakter of worden we een grote stad in Drenthe? Hoe kunnen we de menselijke maat van Meppel en de kwaliteit van het buitengebied bewaren, terwijl we ook bijdragen aan de woonopgave en bijbehorende verstedelijking?  Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 2. Verduurzaming 
  Ook in Meppel hebben we te maken met klimaatdoelen, om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn bezig met de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze (ingewikkelde) opgaven hebben allemaal invloed op ons leven en landschap. Hoe geven we ruimte aan andere vormen van energie? En wat betekent deze nieuwe energie voor inwoners en ondernemers? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 3. Toekomstbestendig buitengebied 
  Er komen veel ontwikkelingen af op ons buitengebied. Nieuwe woningen en bedrijven, recreatie, energiewekking vragen ruimte. Tegelijkertijd is er sprake van verduurzaming van de landbouw en moeten we ons aanpassen aan meer hitte, droogte en regelval. Hoe kunnen we de ruimte optimaal gebruiken, in samenhang met de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)
 4. Bedrijvigheid 
  Technologie wordt steeds belangrijker en het winkellandschap verandert. Dit heeft gevolgen voor onze binnenstad én haar rol in de economie. Daarnaast neemt de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen rond Meppel toe. Hoe geven we invulling aan de groei, verandering en innovatie van bedrijvigheid, passend bij Meppel? Lees meer over dit thema, download de informatiekaart (PDF)

Tijdlijn proces

tijdlijn omgevingsvisie

2021

In september 2021 hebben we een participatiebijeenkomst gehouden over de thema's. Ook hebben we mensen opgeroepen om hun reactie via een formulier te geven. Alle reacties worden verwerkt. In oktober  en november 2021 vinden gesprekken plaats met gemeenteraad en het college van B&W. De uitkomsten van alle gesprekken verwerken we uiteindelijk in een Visie op de fysieke leefomgeving. De eerste stap voor het maken van de Omgevingsvisie. Deze Visie op de fysieke leefomgeving wordt naar verwachting in december 2021 vastgesteld.

2022

De gemeenteraad stelt in 2022 de ambities en het startdocument planMER vast. Een planMER is een Milieueffectrapport voor plannen, zoals de Omgevingsvisie. Hiermee brengen we de milieugevolgen van de gekozen ambities in beeld, voordat een besluit wordt genomen. In de eerste helft van 2022 vindt over de ambities participatie plaats. In het najaar is inspraak mogelijk op het startdocument planMER. Hierin staat hoe we het Milieueffectrapport vormgeven.

2023

De doelen van de Omgevingsvisie en spelregels voor initiatieven staan begin 2023 centraal. We vullen hierbij de planMER in. Deze helpt om de meest geschikte combinatie van doelen en spelregels te vinden: de voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant leidt tot een Ontwerp Omgevingsvisie, door het college vast te stellen. Naar verwachting zal voor de zomer in 2023 het Ontwerp Omgevingsvisie en planMER ter inzage komen. Eind 2023 zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie definitief vaststellen.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkeling rondom de Omgevingsvisie? Dan kunt u zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrief

Meer informatie