Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat straks het toekomstbeeld van de leefomgeving. De visie gaat over bouwen en wonen, duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een visie op hoe om te gaan met leegstand in de binnenstad. Of hoe we bedrijven duurzamer kunnen maken.

Proces

In 2021 hebben we een inwonersbijeenkomsten gehouden over de thema’s voor de omgevingsvisie. De inwoners konden ook schriftelijk reageren. De reacties zijn verwerkt in de Visie op de fysieke leefomgeving. Dit was een eerste stap op weg naar een omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft dit document in december 2021 vastgesteld.

In 2022 en 2023 zijn we verder gegaan met de uitwerking tot een omgevingsvisie. Deze ontwerp omgevingsvisie wordt per gebied ter visie gelegd en besproken met de inwoners.