Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie wordt het toekomstbeeld van de leefomgeving beschreven. De visie gaat onder andere over bouwen en wonen, duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een visie op hoe we omgaan met leegstand in de binnenstad. Of hoe we bedrijven duurzamer kunnen maken. Wat zijn onze ambities voor de toekomst? Wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat doen? De gemeente werkt op dit moment aan een omgevingsvisie. De visie komt tot stand met de samenleving.

Proces

In 2021 hebben we een inwonersbijeenkomsten gehouden over de thema’s voor de omgevingsvisie. De inwoners konden ook schriftelijk reageren. De reacties zijn verwerkt in de Visie op de fysieke leefomgeving. Dit was een eerste stap op weg naar een omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft dit document in december 2021 vastgesteld. In 2022 en 2023 zijn we verder gegaan met de uitwerking tot een omgevingsvisie. Deze ontwerp omgevingsvisie wordt per gebied ter visie gelegd en besproken met de inwoners.

Omgevingseffectrapport OER)

Een omgevingseffectrapport (OER) beschrijft mogelijke negatieve effecten voor het milieu. De OER helpt keuzes te maken. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwerp omgevingsvisie en de ontwerp OER. Deze documenten worden te zijner tijd ter inzage gelegd. U kunt dan reageren. Dit gebeurt voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Planning is dit in 2024 af te ronden.