Toezichthouder Wmo

Toezicht en handhaving op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bij de gemeente ondergebracht.

Wanneer een cliënt zich onjuist bejegend voelt of er is sprake van agressie bij uitvoering van de ondersteuning, die vanuit de Wmo georganiseerd is, moet dit gemeld kunnen worden.

De gemeente Meppel heeft daarom twee toezichthouders aangesteld. Deze toezichthouder is een onafhankelijk ambtenaar en kan bij melding van calamiteiten het gemeentebestuur adviseren en een rapport opstellen als dit nodig is.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in de calamiteiten- en incidentenregeling (PDF)

Doorgeven melding

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning en zijn verplicht calamiteiten en geweldsincidenten te melden. Als aanbieder van Wmo-voorzieningen moet u melding te doen van iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden en/of indien er sprake is van geweld bij de verstrekking van een voorziening. Door een calamiteit en/of geweldsincident te melden kunnen wij met elkaar de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning verbeteren.

Mocht er sprake zijn van een calamiteit, of u neemt iets waar wat gemeld moet worden aan de toezichthouder dan kunt u dit doen door het online formulier in te vullen.