Sport, activiteiten en subsidie

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Organisaties gevestigd of werkzaam in de gemeente Meppel, die sport- en beweegactiviteiten aanbieden voor inwoners van de gemeente Meppel. Deze activiteiten moeten passen binnen de doelen die zijn vastgelegd in de kadernota Mee® doen met Sport in Meppel.

Aanvragen

 • U kunt de subsidie voor het volgende kalenderjaar:
  • digitaal aanvragen tussen 15 oktober en 15 november.
  • schriftelijk aanvragen vóór 15 november door het formulier Subsidieaanvraag (Pdf, 130 kB) aan ons te sturen.

Speerpunten

 • Bevorderen van de sociale samenhang en de integratie van specifieke groepen
 • Bevorderen van een gezonde leefstijl
 • Bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat
 • Bijdragen aan de promotie en profilering van Meppel (city promotie)

Algemene doelstelling

 1. Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Meppel de kans bieden deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten
 2. Sport inzetten als middel ter bevordering van de plaatselijke economie en werkgelegenheid

Definitie sport en beweegactiviteiten

Onder sport- en beweegactiviteiten worden niet alleen verstaan de activiteiten die erkend zijn door NOC/NSF, zoals top- en breedtesport, maar ook activiteiten in het kader van de vrijetijdsbesteding die leiden tot meer bewegen en een gezondere leefstijl en die passen binnen de kaders van de nota Mee(r) doen met Sport in Meppel.

Doelgroepen

 • Jeugd van 3 tot 17 jaar
 •  kwetsbare ouderen
 •  mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking
 •  mensen vanuit andere culturele tradities en gewoonten
 •  mensen met een laag besteedbaar inkomen.

Verdeling van middelen

 • Jeugdsport
 • Open sport- en beweegactiviteiten
 • Opleiding van onbetaald (sporttechnisch) kader
 • Leden met een geestelijke of lichamelijke beperking
 • Deelname aan sportkennismakingsproject
 • Zwemsport

Tip

De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dien uw subsidieaanvraag dus op tijd in. Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de gemeente uw aanvraag afwijzen, ondanks dat u aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522