Terinzagelegging Ontwerp Beeldkwaliteitplan ‘Centrumwonen 5, Nieuwveense Landen’

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 4.19 van de Omgevingswet maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van woensdag 20 maart 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: Het Ontwerp Beeldkwaliteitplan ‘Centrumwonen 5 - Nieuwveense Landen’.

Deelgebied

Het deelgebied Centrumwonen 5 is gelegen tussen de Meppelerweg en de Nijeveense Grift en ten noorden van de nieuwe ontsluitingsweg van Nieuwveense Landen.

Ontwerpplan

Het Beeldkwaliteitplan ‘Centrumwonen 5- Nieuwveense Landen' heeft betrekking op een van de deelgebieden dat momenteel in ontwikkeling wordt genomen. In het Stedenbouwkundig Plan (2017) is dit deelgebied aangeduid als Centrumwonen (Ce5).
Dit beeldkwaliteitplan is tot stand gekomen in samenspraak met ontwikkelende partijen. De na te streven beeldkwaliteit, verschijningsvorm en architectuur in relatie tot de omgeving zijn hierin vastgelegd. Dit beeldkwaliteitplan wordt door de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Het Oversticht van Nieuwveense Landen als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen in dit deelgebied.

Inzien stukken

De ontwerpstukken liggen vanaf woensdag 20 maart 2024 tot en met dinsdag 30 april 2024 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal hier digitaal raadplegen. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Reageren

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van de inspraakverordening zijn reactie kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Meppel. Inspraak met betrekking tot het ontwerp beeldkwaliteitplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge inspraak kunt u telefonisch een afspraak maken met het Klant Contact Centrum via het telefoonnummer 14 0522.

Download het ontwerp beeldkwaliteitsplan (PDF)