Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld: het Beeldkwaliteitsplan ‘Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen’.

Gebied

Globaal is het plangebied van Centrumwonen 2 gelegen tussen de Nijeveenseweg en de Nijeveense Grift.

Plan

Het Beeldkwaliteitsplan 'Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen' heeft betrekking op een van de deelgebieden dat momenteel in ontwikkeling wordt genomen. In het Stedenbouwkundig Plan (2017) is dit deelgebied aangeduid als Centrumwonen 2. 

Dit beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in samenspraak met grondeigenaren en deskundigen. De na te streven beeldkwaliteit, verschijningsvorm en architectuur in relatie tot de omgeving zijn hierin vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan biedt criteria waaraan de stadsbouwmeester de bouwplannen kan toetsen ten behoeve van de verlening van een omgevingsvergunning. Op die manier ontstaat een gebied waarbij de ruimtelijke kwaliteit geborgd is.

Waar kunt u de stukken bekijken?

Als u het beeldkwaliteitsplan wilt bekijken, dan kunt u dit bestand downloaden (PDF). Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef daarbij duidelijk aan om welk document het gaat. Heeft u geen toegang tot het internet, dan kunt u een geprinte versie van het beeldkwaliteitsplan ‘Centrumwonen 2 – Nieuwveense landen’ bekijken bij de receptie van het stadhuis, Grote Oever 26 tijdens openingstijden..  

Beroep

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan is geen bezwaar en beroep mogelijk.