Beeldkwaliteitsplan Woningbouwlocatie Westerstouwe

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2013 het Beeldkwaliteitsplan Woningbouwlocatie Westerstouwe vastgesteld.

Het beeldkwaliteitsplan geeft de kaders voor de toekomstige woningbouwontwikkeling aan de Westerstouwe op de voormalige locatie van Pronk’s Boerderij. Met een herverkaveling en een aangepast woningbouwprogramma wil men deze locatie graag afbouwen en afronden. In het Beeldkwaliteitsplan worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld om de kwaliteit te garanderen.

Waar kunt u het beeldkwaliteitsplan inzien?

Download het Beeldkwaliteitsplan Woningbouwlocatie Westerstouwe (PDF, 2 MB) of bekijk het op het stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel.

Inwerkingtreding

Het Beeldkwaliteitsplan Woningbouwlocatie Westerstouwe treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel uit gaan maken van de Welstandnota. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld. Het is ook niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken.