Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitplan Danninge Erve Zuid 2 te Nijeveen

Vastgesteld

De kern Nijeveen ontwikkelt en groeit langzaam. In het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan ‘Nijeveen’ is door middel van een uitwerkingsplicht de planologische mogelijkheid opgenomen voor de nieuwbouw van 100 - 117 woningen in de zuid-oostelijke hoek van de kern Nijeveen. Het uitwerkingsplan, dat noodzakelijk is om daadwerkelijk woningen te kunnen realiseren, wordt momenteel opgesteld.

Om deze ruimtelijke uitbreiding passend te maken is een stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan opgesteld waarmee de ruimtelijke randvoorwaarden worden geschetst. Deze omvatten o.a. een goede openbare ruimte, groen en water, de situering en uitstraling van de woning. Tevens is gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing aangezien deze locatie de nieuwe dorpsrand zal zijn in de zuidoosthoek.

Na vaststelling door de raad zal het beeldkwaliteitplan onderdeel worden van de gemeentelijke welstandsnota.

Download het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan (PDF, 17 MB) of zie de plannen in op het Stadhuis van Meppel, Grote Oever 26 te Meppel