Klacht indienen

Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het gedrag van een bestuurder of een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen.

Voorwaarden

 • Probeert u eerst uw probleem uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Wanneer dit niet lukt, dient u een klacht in. U kunt ook eerst contact opnemen met de klachten coördinator om uw probleem voor te leggen. Dit kan telefonisch 140522, per mail postbus@meppel.nl  of een brief naar postbus 501, 7940 AM Meppel.
 • Uw klacht gaat over de werkwijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente Meppel
 • U geeft in uw klacht aan:
  • Over wie u klaagt
  • Over welk handelen of nalaten u ontevreden bent
 • U dient de klacht in:
  • Telefonisch via Klantcontacten, telefoonnummer 140522
  • Per mail postbus@meppel.nl  t.av. klachtencoördinator vermeld wel uw naam en adres
  • Per brief (ondertekend, voorzien van datum, naam en adres) gericht aan: College van B&W gemeente Meppel , t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 501, 7940 AM Meppel
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht
 • De klachtencoördinator stuurt de klacht door naar de klachtbehandelaar, meestal een afdelingsmanager of teamleider (niet de persoon waar u over heeft geklaagd)
 • De klachtbehandelaar probeert het probleem op te lossen en neemt daarover telefonisch contact met u op.
  • Wanneer u tevreden bent over de oplossing, eindigt daarmee de klachtprocedure
  • Wanneer u niet tevreden bent over de oplossing, kunt u uw klacht in een gesprek nader toelichten. Wanneer u klaagt over de werkwijze van een medewerker, hoort de gemeente die medewerker ook. Daarna ontvangt u een brief met daarin het oordeel van het college van B&W over uw klacht
 • De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken af. In complexe gevallen kan de gemeente de termijn met 4 weken verlengen

Kosten

 • Geen

Externe klachtprocedure

Als u niet tevreden bent over de uitkomst of wijze van klachtbehandeling door de gemeente Meppel, dan kunt u de Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U moet wel altijd eerst een klachtprocedure bij de gemeente hebben doorlopen, voordat de Ombudsman uw klacht in behandeling neemt.

Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon: 0800 - 33 55 555.
Website: www.nationaleombudsman.nl

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel de klachtencoördinator afdeling Advies, telefoonnummer 140522