Impulsregeling Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert snel. Hete zomers en natte winters: weerextremen zijn het nieuwe normaal. De gemeenten Steenwijkerland, Meppel, Westerveld, Midden Drenthe, Hoogeveen en de Wolden, waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en provincies Drenthe en Overijssel werken aan het verminderen van de impact van hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast.

Dat gebeurt in de zogeheten werkregio Fluvius: het gebied Zuidwest Drenthe en Kop van Overijssel. Sinds 2022 heeft de werkregio Fluvius € 5 miljoen van het Rijk gekregen om maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen: dit noemen we klimaatadaptatie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering). 

Gemeenten doen mee, ook regionaal project

Eind 2023 heeft Fluvius de laatste aanvraag voor de Impulsregeling ingediend met 16 projecten, waarmee het totaal komt op 36 projecten sinds de invoering van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Met deze laatste aanvraag is een bedrag van €3 miljoen aangevraagd. Dat het Rijk met de regeling in de roos schiet, blijkt uit de veelheid aan projecten die gepland zijn. Naast lokale maatregelen bij gemeenten en waterschap, is €1,6 miljoen bijgedragen aan regionale projecten, waaronder beekherstel in de Vledder Aa en berging in de Ootmaanlanden. De partners van de werkregio Fluvius hebben hier meegefinancierd aan ruimtelijke inrichting, water vasthouden en benutten, water bergen (capaciteitsvergroting) en vergroten van de afvoercapaciteit.

Geld van het rijk om klimaataanpassing te versnellen

Voor de 6 gemeenten in de werkregio Fluvius, de provincies en WDODelta was er maximaal €5 miljoen beschikbaar in de “impulsregeling klimaatadaptatie”. De Rijksbijdrage is een cofinanciering waarbij één derde van de uitvoeringskosten door het rijk wordt gefinancierd, waarbij de overige twee derde van de uitvoeringskosten voor rekening is van de gemeenten, WDODelta en provincie. Het Rijk ondersteunt onder meer de aanleg van waterbergingen en vergroenings- en herinrichtingsprojecten die de waterafvoer helpen verbeteren en hittestress verminderen.

Vier projecten in Meppel

Ook de gemeente Meppel heeft profijt van de Impulsregeling. Het gaat om een som van 504.200 euro. Vier projecten worden hierdoor gerealiseerd. In de Oosterboer bij de Kalverwei is een bewonersinitiatief opgezet om een versteend plein te veranderen in een gezonde, groene leefomgeving. Het tweede project concentreert zich op het vergroenen van het Bleekerseiland in de binnenstad. Deze vergroening gaat niet alleen hitte tegen, maar draagt ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit. Het derde project richt zich op het herstel van de Nijeveense Grift, een historisch en cultureel waardevol waterwegsysteem. Tot slot gaat de gemeente ook bij haar gemeentewerf aan de slag door de bezoekersparkeerplaatsen te vergroenen en door de aanleg van een wadi. Deze wadi is een stukje groen dat zo’n 30 tot 50 centimeter lager ligt. Regenwater infiltreert in de ondergrond en helpt zo droogte tegen te gaan en bij hevige buien biedt het ruimte voor water. Deze vergroening dient niet alleen als praktische demonstratie van klimaatadaptieve maatregelen, maar ook als een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven en instellingen.

Achtergrondinformatie

Werkregio Fluvius is een samenwerkingsverband dat is ontstaan in 2010 op basis van het Bestuursakkoord Water als samenwerking in de waterketen (met name riolering en rioolwaterzuivering) van gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel en Steenwijkerland en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.De werkregio Fluvius werkt daarnaast sinds 2018 samen in de opgave klimaatadaptatie met provincies Drenthe en Overijssel, waarbij in 2024 ook de waterbedrijven WMD en Vitens zijn toegetreden. Met de werkregio Fluvius wordt dus bedoeld: de waterketen-partners én provincies Drenthe, Overijssel en de waterbedrijven. Fluvius is één van de 45 DPRA werkregio’s in ons land en maakt onderdeel uit van Stroomgebied Rijn-Oost. Voor meer informatie zie www.fluviusnieuws.nl