Werkzaamheden en samenstelling rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie wil minimaal een keer per jaar een onderzoek aan de gemeenteraad aanbieden. De commissie is onafhankelijk en heeft, naast de voorzitter, nog twee leden die geen directe binding hebben met het gemeentebestuur van Meppel.

De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in de gemeente leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. Ook inwoners van de gemeente kunnen zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De volgende leden vormen de Rekenkamercommissie Meppel;

  • De heer J.J. Mastwijk, voorzitter en lid;
  • De heer H. Beerda, lid
  • De heer F. Flentge, lid

De Rekenkamercommissie krijgt ambtelijke ondersteuning vanuit de raadsgriffie. De Rekenkamercommissie is te bereiken via rekenkamer@meppel.nl of telefoon 14 0522.

Onderzoeken

De rekenkamer maakt de onderzoeken bij hun aanvang bekend. De onderzoeken zelf gebeuren in vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid en de rekenkamer past hoor en wederhoor toe. De uitkomsten van de onderzoeken maakt de rekenkamer openbaar. De gemeenteraad en commissie bespreken de onderzoeken. Per onderzoek maakt de rekenkamer een planning voor de externe communicatie van de resultaten. De resultaten van de gedane zoeken zijn openbaar. Hierdoor speelt de rekenkamer een rol in het bevorderen van transparantie van de gemeente voor de burgers. De rekenkamer heeft uitdrukkelijk de doelstelling om te leren. De adviezen en aanbevelingen van de rekenkamer zijn ter verbetering van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor het uitvoeren van het onderzoek en eventueel betrekken van externe expertise.

Jaarverslag

De rekenkamer brengt ieder jaar een jaarverslag uit. Hierin legt de rekenkamer verantwoording af over de activiteiten en het budget van het afgelopen jaar. De onderzoeken van het afgelopen jaar staan er ook in.
Download het jaarverslag 2020 (PDF)

Werkwijze

De werkwijze van de rekenkamer is vastgelegd in een Reglement van Orde (PDF) en een Onderzoeksprotocol (PDF).Lees ook de verordening (PDF) op de rekenkamercommissie Meppel.
Meer informatie;