Armoedepact Meppel

Armoede komt steeds meer voor in Nederland en praktisch elke gemeente heeft ermee te maken. Meppel is geen uitzondering. De vorm waarin we armoede zien verandert en daarmee dus ook de aanpak om armoede te voorkomen. In Meppel kennen we een groot aanbod voor voorzieningen, (vrijwilligers)organisaties en initiatieven die hard werken om dit tegen te gaan. Dit koesteren we, want iedereen moet mee kunnen doen.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

De gemeenteraad van Meppel heeft in een motie de gemeente opgeroepen om al deze partners bij elkaar te brengen en de samenwerking te creëren in een armoedepact. De partners van het armoedepact hebben uiteenlopende achtergronden, maar hebben één duidelijke overlap. Allen kunnen ze een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede. Het gaat dan niet (alleen) om het beperken van de gevolgen. Steeds meer komen we aan de voorkant, leren we van nieuwe inzichten en zijn in staat om het ontstaan van armoede te doorbreken. Dit kun je niet alleen. In de afgelopen periode is de met diverse organisaties, instellingen, verenigingen en initiatieven gesproken over het te vormen Armoedepact Meppel. Deze gesprekken zijn inspirerend geweest en geven blijk van de onvermoeibare inzet die iedereen levert om de bestaande armoede in onze Meppeler samenleving in te perken en leefbaar te maken.

Conclusie is ook dat er kansen liggen voor een Armoedepact in Meppel, want zo bundelen we de krachten. We zien leemtes, blinde vlekken en overlap in het aanbod, maar tevens zien we kansen en nieuwe oplossingen voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ armoede.

4 pijlers

Bij samenwerking horen gemeenschappelijke pijlers en op grond van de verzamelde informatie en gevoerde gesprekken is dit ondergebracht in 4 pijlers die de ‘dragers’ vormen van het Armoedepact Meppel. De pijlers verbinden de partners van het Armoedepact Meppel voor een duurzame samenwerking. Uiteraard is niemand geholpen met het Armoedepact alléén. De uitwerking moeten leiden tot resultaat; een samenleving waarin iedereen mee kan doen en vrij is van armoede.

 1. Netwerken; afstemmen en open houding
  Armoede bestrijd je niet alleen, armoede bestrijd je met zijn allen. Hiervoor zul je elkaar moeten kennen en elkaar opzoeken. Zo bouw je aan afstemming en vertrouwen. Afstemming tussen partijen, maar ook afstemming tussen inwoner en organisatie. Wij willen geen papieren tijger zijn en na het maken van afspraken dient er ook doorgepakt te worden. Door afstemming binnen het Armoedepact Meppel wordt het overzicht bewaakt, het netwerk in beeld gebracht en wordt de inwoner constructief geholpen. Op deze wijze kunnen we heel gericht aan de slag gaan en wordt veel overbodig werk voorkomen.
 2. Stap uit je eigen schaduw/ Durf over je schaduw heen te stappen
  Armoede is aanwezig in Meppel en dat heeft een grote schaduwzijde. We willen bereiken dat over armoede geen taboes bestaan. Het bespreekbaar maken van armoede is de eerste stap naar het aanpakken en beperken van armoede. Juist door het open gesprek met inwoners te voeren over armoede, wordt het bestrijden hiervan vergemakkelijkt, en kunnen de beste resultaten worden geboekt. Maar niet alleen de inwoner hoeft dit te doen, ook alle samenkomende partijen in het Armoedepact hebben hier een aandeel in. Door informatie te delen en aan te nemen, kan armoede tot in de wortels worden aangepakt. Door het openstellen van jezelf naar anderen toe kan de samenwerking worden geoptimaliseerd en zal de burger hier de vruchten van plukken.
 3. Doorbreek de traditie
  Binnen dit Armoedepact zijn we er voor de mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, maar willen we ook de traditie doorbreken dat dit de enige oplossing is. Het ruime aanbod van voorzieningen kenmerkt zich door het helpen bij de problemen van armoede. Dit Armoedepact heeft niet alleen als doel bestaande  armoedeproblematiek aan te pakken, ook preventie speelt hier een grote rol bij. Preventie als het gaat om schulden en budgetbeheer, zodat de maandelijkse lasten kunnen worden betaald. Maar ook de inzet op weerbaarheid, bewustwording en verantwoordelijkheidsbesef van de (jonge) inwoners spelen hierbij een grote rol. Door (jonge) Meppelers in een vroeg stadium te attenderen op mogelijke gevaren en door in contact te blijven hierover kan erger leed worden voorkomen.
  Een traditie die vraagt om doorbroken te worden is de inkomensnorm. Bij de nieuwe armoede zien we dat niet alleen een laag inkomen de oorzaak is van armoede, maar dat juist de hoge lasten zorgen voor (te) weinig middelen om mee te kunnen doen. Juist hier zien we dat kinderen daar de dupe van worden. Uiteraard speelt bij de ombuiging van norm-inkomen naar besteedbaar inkomen het vraagstuk van de ‘armoedeval’; waar ligt de grens en hoe gaan we daar mee om.
 4. Op eigen benen staan
  Armoede bestrijden doen de inwoner samen met de partners van het Armoedepact. Binnen dit kader moet er goed worden gekeken naar de mogelijkheden die iedereen zelf te bieden heeft. Juist door met de inwoners goed te kijken naar eigen kwaliteiten, wordt deze bewust van zijn eigen aandeel in het verminderen van armoede. Het biedt kansen op toename van zelfvertrouwen, bewustwording en het doorbreken van een negatieve spiraal. Armoede hoeft niet van generatie op generatie doorgegeven te worden, armoede kan worden doorbroken.

Met deze pijlers zetten we stevige dragers neer waar de aanpak van armoede in Meppel op kan rusten. En dit is niet nieuw bedacht, maar vormt het samenspel van informatie en kennis dat bij de partners bekend is. Het is de gezamenlijke basis van waar we (gezamenlijk) inzetten om concrete activiteiten te realiseren.

Kindarmoede in 2017/2018

Wil je armoede beperken, richt je dan op de toekomst en dat is onze jeugd van nu!

Kinderen moeten de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen. Maar een kind uit een gezin waar armoede aan de orde is, heeft hier vaak de benodigdheden niet voor. Er is geen geld om aan maatschappelijke, sportieve of sociale activiteiten deel te nemen. Deze armoede onder jongeren moet erkend en herkend worden. Immers, bij uitsluiting van maatschappelijke deelname ligt afzondering en eenzaamheid op de loer. We denken daarbij dan niet alleen aan het goede vangnet, maar juist willen we inzetten op weerbaarheid, educatie en houding en gedrag. Dit is een belangrijk thema voor het komende jaar. Dit is niet een pijler van het armoedepact Meppel, maar hier ligt voor het komende jaar wel een belangrijk thema. Niet omdat er geld is, maar omdat daar de kans ligt om te investeren in het beperken van toekomstige armoede!

Dynamisch proces

Het Armoedepact is niet een sluitstuk, maar juist het begin van de gezamenlijke aanpak in Meppel. Iedereen is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen rol, doelen en resultaten, maar door een paar keer per jaar bijeen te komen delen we de kennis en de voortgang. Met de genoemde pijlers als uitgangspunt brengen we focus aan. Logischerwijs zullen er meer verenigingen, instellingen of initiatieven zijn die zich willen aansluiten bij het Armoedepact. De deuren staan altijd open!

Partners

Present Meppel

Voedselbank Zuidwest Drenthe

Rode Kruis Meppel

Arme Kant van Meppel

Jeugdsportfonds Drenthe

Jeugdcultuurfonds Drenthe

Humanitas

Stichting Leergeld Meppel

Rooms Katholieke Kerk Meppel

Diaconie Protestantse Gemeente Meppel

GKB Drenthe

Stichting Schuldhulp Maatje

Stichting Welzijn MensenWerk

Gemeente Meppel

Bovendien zijn de volgende partners betrokken bij het Armoedepact Meppel en zal de lijst nog verder uitbreiden:

 • Icare
 • Stichting Promes
 • PCBO
 • Huisartsen
 • Woonconcept
 • Actium
 • Stichting Scala
 • Politie
 • Promens Care