Informatie organisatie

Meppel is een gemeente die meedenkt, verstand van zaken heeft, wettelijke taken uitvoert, afspraken nakomt, professioneel is met aandacht voor kwetsbare inwoners. We gaan samen met anderen uit onze samenleving flexibel aan de slag, waarbij er meer ruimte komt voor het goede gesprek, eigen initiatief en participatie. Anderzijds doen we een groter beroep op de eigen regie, weerbaarheid en het zelf oplossend vermogen. Steeds vaker zijn we deelnemer en/of facilitator in een proces.

Bestuur

Raad en griffie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad heeft als belangrijkste taken het vaststellen van de kaders van het beleid en het toezien op uitvoering van dit beleid. De raad krijgt ambtelijk ondersteuning van de raadsgriffier en griffiemedewerkers.

College

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan die gemeenteraad.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

De gemeentesecretaris is secretaris, en eerste adviseur van het college van B&W. Hij is tevens algemeen directeur, en daarin eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Hij vormt daarmee de verbinding tussen het bestuur en de organisatie.

Directeur

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door een directie bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directeur. Samen vormen zij een tweehoofdige directie. De directeur focust op bedrijfsvoering en organisatie en is de eerste vervanger van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Teams

De organisatie bestaat uit 11 teams en één directieteam. In Meppel zijn de teams rondom de Meppeler samenleving en het bestuur zijn georganiseerd.

Bekijk de teamindeling>>