Teams

Vanaf 1 september 2020 werkt de gemeente Meppel met 14 teams. Eén team (Bestuur & Organisatie) valt onder aansturing door de directeur. De overige teams worden aangestuurd door teammanagers, waarbij er twee teams zullen worden aangestuurd door één teammanager. Hierdoor werken we in totaal met een collectief van 12 teammanagers.

Directielogo directie

De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt met de directeur de tweehoofdige directie. Samen dragen ze de verantwoordelijkheid voor de sturing van de organisatie en sturen 12 teammanagers aan. De directie wordt ondersteund door de concerncontroller en directiesecretaris in het directieteam. In het directieteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. De directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de gemeentelijke doelen.

De directie bestaat uit:
•    Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur: Sander Kastelein
•    Directeur: Lucy Donker

Bestuur en Organisatielogo bestuur en organisatie

Het team Bestuur en Organisatie opereert op het snijvlak van bestuurlijk en ambtelijk management en bestuurlijke verhoudingen. Het team faciliteert en ondersteunt besluitvorming voor het college en directie en is verantwoordelijk voor de concernadvisering en –controlling. In dit team zijn verder ondergebracht functies die een onafhankelijke positie vervullen in de organisatie of in een rechtstreekse verhouding staan tot directie en bestuur. Team Bestuur en Organisatie wordt aangestuurd door directeur Lucy Donker.

Advieslogo team advies

Het team Advies levert adviesdiensten aan de interne medewerkers ten aanzien van communicatie, personeel & organisatie, personeels- en salarisadministratie, inkoop- en contractmanagement en juridische zaken.

Teammanager Monique de Hoop

Informatie en Interne Dienstverleninglogo team

Het team Informatie en Interne Dienstverlening levert diensten voor de organisatie ten aanzien van informatisering, informatiemanagement, documentatie en informatievoorziening, facilitaire zaken en technisch beheer.

Teammanager Michiel Klok 

Financiën en belastingenlogo team

Het team Financiën en Belastingen richt zich op financieel advies, -administratie en de gehele planning & control cyclus. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisregistraties en belastingen.

Teammanager Wim Mollink

logo teamDIenstverlening

Het team Dienstverlening is verantwoordelijk voor de enkelvoudige vragen over de volle breedte van de dienstverlening van de gemeente. Bij het team Dienstverlening komen alle eerstelijns contacten binnen zoals: telefoon, mail, bezoekers stadhuis, social media etc.

Teammanager Carmen Gimeno

De teams in het sociaal domein zijn ingedeeld naar levensgebeurtenissen: Opgroeien, Werk en Meedoen & Vitaliteit. Zo komen we naar een indeling die tegemoet komt aan de vraagstukken waar inwoners voor staan.

Opgroeienlogo team

Het team opgroeien bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase opgroeien (jeugd, onderwijs, veilig opgroeien).

Teammanager is Nienke Klontje

Kwaliteit en ondersteuninglogo team

in het team kwaliteit en Ondersteuning zijn kwaliteitsmedewerkers, de inkomens consulenten, de administratieve ondersteuners en de uitvoerders van de uitkeringenadministratie ondergebracht. Dit team zorgt ervoor dat kwaliteit richting de inwoners en instellingen wordt gewaarborgd. Dit team is daarom dichtbij de drie teams binnen het Sociaal Domein (Opgroeien, Vitaliteit en Werk en Meedoen) gesitueerd.

De teams Vitaliteit en Kwaliteit en ondersteuning worden tijdelijk aangestuurd door Nienke Klontje en Gjill Smit, in afwachting van de definitieve indeling die nog plaats zal vinden

Vitaliteitlogo team

Het team Vitaliteit* bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase actief meedoen, gezond en bewegen, mantelzorg, vrijwilligers werk en de WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen.

De teams Vitaliteit en Kwaliteit en ondersteuning worden tijdelijk aangestuurd door Nienke Klontje en Gjill Smit, in afwachting van de definitieve indeling die nog plaats zal vinden

Werk en Meedoenlogo team

Het team Werk en Meedoen bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase Werken en Meedoen: participatie/re-integratie, WMO begeleiding, Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, inburgering, schuldhulpverlening, armoede, laaggeletterdheid.

Teammanager Gjill Smit

Duurzaamlogo team

De komende 20,30,40 jaar staat ook Meppel voor een enorm grote opgave op het gebied van duurzaamheid. In het team Duurzaam zijn alle disciplines op dit speelveld (van beleid tot uitvoering) verenigd om Meppel goed te positioneren en te versterken. Het speelveld bestaat onder meer uit: circulaire economie, energie, grondstoffen & afval, klimaat, landschap en water, milieu.

Teammanager is Anne Postma

Ruimte Verzorgenlogo team

Het team Ruimte Verzorgen is verantwoordelijk voor de beleids-ontwikkeling, programmering en de uitvoering van alle bestaande beheers- en onderhoudszaken in de gemeente. Het gaat dan om de volgende terreinen: begraafplaatsen, onderhoud groen, parkeren, riolering, speeltoestellen, sportvelden, straatmeubilair, verkeersuitvoering en verharding.

Teammanager: John de Kruijff

LOGO TEAMLeefbaarheid en Wijkregie

In het team Leefbaarheid en Wijkregie zijn bijna alle toezicht- en handhavingsfuncties (APV, Boa’s Openbare Ruimte en WABO) ondergebracht om hun krachten te bundelen samen met de wijkregisseurs. Een team wat samen de oren en ogen vormt in de wijken en vandaaruit een belangrijke eerste aanspreekpunt is voor de inwoners van onze wijken. Ook is het juridisch advies van de APV in dit team ondergebracht.

Teammanager Jennien Oostra

Economie en Regiologo team

Het team Economie en Regio is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie-, beleidsontwikkeling en uitvoering op gebied van onder meer: economie, grondzaken, haven, markt, onderhoud gemeentelijke gebouwen, onderwijshuisvesting, planeconomie, privaat vastgoed, vrijetijdseconomie  en de werkgeversdienstverlening.

Teammanager is Henrieke Bolding

logo team

Ruimte Initiatief

Het team Ruimte Initiatief is verantwoordelijk voor het beleid, de programmering en de uitvoering van nieuwe initiatieven op het gebied van mobiliteit, omgevingsvergunningen, projecten in de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, voorbereiding & toezicht en wonen.

Teammanager is Johan Trompetter