Teams

De gemeente Meppel werkt met een 2-hoofdige directe en 11 teams. De teams worden aangestuurd door teammanagers.

Directie

De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt met de directeur de tweehoofdige directie. Samen dragen ze de verantwoordelijkheid voor de sturing van de organisatie en sturen de teammanagers aan. De directie wordt ondersteund door de concerncontroller en directiesecretaris in het directieteam. In het directieteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. De directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de gemeentelijke doelen.

De directie bestaat uit:

  • Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur: Sander Kastelein
  • Interim-directeur: Aline Pruntel

Advies

Het team Advies levert adviesdiensten aan de interne medewerkers ten aanzien van communicatie, personeel & organisatie, personeels- en salarisadministratie, inkoop- en contractmanagement en juridische zaken.

Teammanager Monique de Hoop

Bestuur en Organisatie

Het team Bestuur en Organisatie opereert op het snijvlak van bestuurlijk en ambtelijk management en bestuurlijke verhoudingen. Het team faciliteert en ondersteunt besluitvorming voor het college en directie en is verantwoordelijk voor de concernadvisering en –controlling. In dit team zijn verder ondergebracht functies die een onafhankelijke positie vervullen in de organisatie of in een rechtstreekse verhouding staan tot directie en bestuur.

Teammanager Coranne Zwijnen.

DIenstverlening

Het team Dienstverlening is verantwoordelijk voor de enkelvoudige vragen over de volle breedte van de dienstverlening van de gemeente. Bij het team Dienstverlening komen alle eerstelijns contacten binnen zoals: telefoon, mail, bezoekers stadhuis, social media etc.

Teammanager Carmen Gimeno

Duurzaam

De komende 20,30,40 jaar staat ook Meppel voor een enorm grote opgave op het gebied van duurzaamheid. In het team Duurzaam zijn alle disciplines op dit speelveld (van beleid tot uitvoering) verenigd om Meppel goed te positioneren en te versterken. Het speelveld bestaat onder meer uit: circulaire economie, energie, grondstoffen & afval, klimaat, landschap en water, milieu.

Teammanager is Anne Postma

Economie en Regio

Het team Economie en Regio is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie-, beleidsontwikkeling en uitvoering op gebied van onder meer: economie, grondzaken, haven, markt, onderhoud gemeentelijke gebouwen, onderwijshuisvesting, planeconomie, privaat vastgoed, vrijetijdseconomie  en de werkgeversdienstverlening.

Teammanager is Henrieke Bolding

Financiën en belastingen

Het team Financiën en Belastingen richt zich op financieel advies, -administratie en de gehele planning & control cyclus. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de basisregistraties en belastingen.

Teammanager Wim Mollink

Informatie en Interne Dienstverlening

Het team Informatie en Interne Dienstverlening levert diensten voor de organisatie ten aanzien van informatisering, informatiemanagement, documentatie en informatievoorziening, facilitaire zaken en technisch beheer.

Teammanager Michiel Klok 

Leefbaarheid en Wijkregie

In het team Leefbaarheid en Wijkregie zijn bijna alle toezicht- en handhavingsfuncties (APV, Boa’s Openbare Ruimte en WABO) ondergebracht om hun krachten te bundelen samen met de wijkregisseurs. Een team wat samen de oren en ogen vormt in de wijken en vandaaruit een belangrijke eerste aanspreekpunt is voor de inwoners van onze wijken. Ook is het juridisch advies van de APV in dit team ondergebracht.

Teammanager Jennien Oostra

Ruimte Verzorgen

Het team Ruimte Verzorgen is verantwoordelijk voor de beleids-ontwikkeling, programmering en de uitvoering van alle bestaande beheers- en onderhoudszaken in de gemeente. Het gaat dan om de volgende terreinen: begraafplaatsen, onderhoud groen, parkeren, riolering, speeltoestellen, sportvelden, straatmeubilair, verkeersuitvoering en verharding.
Teammanager: John de Kruijff

Ruimte Initiatief

Het team Ruimte Initiatief is verantwoordelijk voor het beleid, de programmering en de uitvoering van nieuwe initiatieven op het gebied van mobiliteit, omgevingsvergunningen, projecten in de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, voorbereiding & toezicht en wonen.

Teammanager is Johan Trompetter

Sociaal domein

Het sociaal domein ia ingedeeld naar levensgebeurtenissen: Opgroeien, Werk en Meedoen & Vitaliteit. Teammanagers zijn Nienke Klontje, Diana Glastra en Elizabet Rot (interim)

Opgroeien

Het team opgroeien bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase opgroeien (jeugd, onderwijs, veilig opgroeien).

Kwaliteit en ondersteuning

in het team kwaliteit en Ondersteuning zijn kwaliteitsmedewerkers, de inkomens consulenten, de administratieve ondersteuners en de uitvoerders van de uitkeringenadministratie ondergebracht. Dit team zorgt ervoor dat kwaliteit richting de inwoners en instellingen wordt gewaarborgd. Dit team is daarom dichtbij de drie teams binnen het Sociaal Domein (Opgroeien, Vitaliteit en Werk en Meedoen) gesitueerd.

Vitaliteit

Het team Vitaliteit* bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase actief meedoen, gezond en bewegen, mantelzorg, vrijwilligers werk en de WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen.

Werk en Meedoen

Het team Werk en Meedoen bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase Werken en Meedoen: participatie/re-integratie, WMO begeleiding, Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, inburgering, schuldhulpverlening, armoede, laaggeletterdheid.