Informatie organisatie gemeente Meppel

Raad en griffie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. De raad heeft als belangrijkste taken het vaststellen van de kaders van het beleid en het toezien op uitvoering van dit beleid. De raad krijgt ambtelijk ondersteuning van de raadsgriffier en griffiemedewerkers.

College

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan die gemeenteraad.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

De gemeentesecretaris is secretaris, en eerste adviseur van het college van B&W. Hij is tevens algemeen directeur, en daarin eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Hij vormt daarmee de verbinding tussen het bestuur en de organisatie.

Directeur

De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door een directie bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directeur. Samen vormen zij een tweehoofdige directie. De directeur focust op bedrijfsvoering en organisatie en is de eerste vervanger van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De koers van Meppel

De gemeente Meppel is volop in ontwikkeling. In april 2019 is de koers voor Meppel vastgesteld. De komende jaren wordt aan deze koers gewerkt. De koers speelt in op de snelle (innovatieve) veranderingen die we ook zien in de Meppeler samenleving. De behoefte van inwoners, instellingen en ondernemers om meer in verbinding te zijn. De gemeente Meppel richt zich op medewerkers die het vermogen hebben om zich met de mensen in Meppel te verbinden aan deze vraagstukken. Deze verbinding vraagt voortdurend om een flexibele aanpak van vraagstukken. Hierbij staat de bedoeling centraal. Daarbij wil de gemeente een betrouwbare samenwerkingspartner zijn in de stad zijn en de basis op orde hebben. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie. Lees meer over de koers>>

In september 2020 wordt de organisatie-inrichting aangesloten op de koers en een gewijzigd sturingsconcept. Op dat moment bestaat de organisatie uit 14 teams en één directieteam. Het organogram (PDF)aat zien dat in Meppel de teams rondom de Meppeler samenleving en het bestuur zijn georganiseerd.

Bekijk de teamindeling