Positie gemeente Meppel sterk verbeterd

De gemeente Meppel heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 10,7 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad. Meppel verbetert haar financiële positie, maar staat ook voor een aantal robuuste keuzes de komende jaren. Ook in 2024 verwacht Meppel positieve cijfers.

Financieel actieplan werpt vruchten af

Wethouder Klaas de Vries legt uit: “Meppel is een gemeente met ambities. We willen groeien en daarom moeten we investeren in onze voorzieningen. Daarin maken we slimme keuzes, altijd met oog voor de inwoner.”

Om te werken aan een duurzaam financieel beleid, stelde de gemeenteraad in 2023 het financieel actieplan vast. Veel doelen uit het actieplan zijn het afgelopen jaar al gerealiseerd. Hierdoor verwacht Meppel ook dit jaar zwarte cijfers. Toch geeft De Vries een winstwaarschuwing:

“Scherp financieel management blijft nodig. Voor de toekomst hebben we te maken met veel onzekerheden, zoals een lagere gemeentefondsuitkering vanaf 2026. Natuurlijk zijn we heel tevreden dat we opnieuw geld hebben overgehouden. Naast scherpe keuzes als gevolg van het financieel actieplan, is het positieve resultaat van ruim 10 miljoen ook te danken aan incidentele financiële meevallers.” Zo heeft de opvang van Oekraïense vluchtelingen minder gekost dan de bijdrage die hiervoor wordt ontvangen en valt de verwachte impact van indexaties en ontwikkeling van de grondprijzen binnen de grondexploitaties mee.  Anderzijds komen er de komende jaren ook juist veel kosten op Meppel af.

Meppel werkt samen

Ook in 2023 zette Meppel in op samenwerking. “Als gemeente werken we samen met verschillende organisaties en gemeenten in de Regio Zwolle aan diverse projecten, zoals de nieuwe meerjarige agenda 'Regio Zwolle stapt door'. Samen gaan we voor een gezonde en klimaatbestendige regio, om te wonen en te werken,” aldus burgemeester Richard Korteland. “Dat er een vierde perronspoor komt is heel belangrijk voor Meppel. We zetten ons nu in om de realisatie hiervan te versnellen.”
Met havenbedrijf Port of Zwolle is in kaart gebracht hoe meer ruimte gevonden kan worden op bestaande bedrijventerreinen, zodat die efficiënter gebruikt kunnen worden. Ook neemt Meppel haar verantwoordelijkheid op het gebied van opvang voor vluchtelingen en asielzoekers, zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het voormalig ziekenhuis en de huisvesting van statushouders.

Meppel ontwikkelt 

De visie van de gemeente is om haar stad mooier, levendiger en inclusiever te maken. "De focus op uitbreiding van het aantal woningen blijft”, geeft wethouder Robin van Ulzen aan. “Zo zijn er meer dan 200 nieuwe woningen opgeleverd, waarvan veel in Nieuwveense Landen. Maar we zetten ook in op woningbouw op inbreidingslocaties als het voormalig politiebureau.” De herontwikkeling van het Vledder is afgerond en er is gestart met de ontwikkeling van Noordpoort.
De openbare ruimte in de gemeente is verbeterd, met onder andere een uitnodigend Prinsenplein, de herinrichting Rogat en een nieuwe skatebaan in het wijkpark Hesselingen. Op het Bleekerseiland is de herinrichting van start gegaan.

Meppel ondersteunt

Meppel heeft zich ook in 2023 ingespannen om haar inwoners te ondersteunen. Het geldloket, dat vragen over financiële zaken behandelt, is een succes gebleken en structureel gemaakt. Ook hebben huishoudens individueel energie advies gekregen. “We zetten belangrijke stappen richting Meppel aardgasvrij in 2040. Na Berggierslanden heeft nu ook Koedijkslanden een warmteplan en is hiermee een start gemaakt in de Oosterboer. De belangstelling uit de wijken is groot,” vertelt wethouder Jeannet Bos. Daarnaast ondersteunt de gemeente ook de sportfaciliteiten voor inwoners. De atletiekbaan is vernieuwd en op Ezinge zijn de kunstgrasvelden vervangen. “Een andere mijlpaal afgelopen jaar is de uitbreiding van de internationale pabo van NHL Stenden in Meppel. Als gemeente hebben we ook een rol gespeeld in de huisvesting van deze studenten” besluit wethouder Bos.


De jaarrekening en de bestuursrapportage worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering op 20 juni 2024. De jaarstukken 2023 en de bestuursrapportage 2024 zijn digitaal te benaderen via meppel.begrotingsapp.nl.