Privacyverklaring gemeente Meppel

In deze privacyverklaring laat de gemeente Meppel zien op welke manier wij dagelijks omgaan met persoonsgegevens en privacy.

De gemeente Meppel gaat op een zorgvuldige en veilige manier om met persoonsgegevens. Dat geldt voor alle taken van de gemeente op bijvoorbeeld het gebied van basisadministraties, openbare orde en veiligheid en het sociaal domein. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. En op welke wijze wij de privacy waarborgen, beschermen en handhaven.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door alle bestuursorganen van de gemeente Meppel. Oftewel: voor alle verwerkingen die binnen de gemeente plaatsvinden.

Verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn allemaal verantwoordelijk voor de verwerkingen die wij, of derden namens ons, uitvoeren. Onze bestuursorganen zijn onder andere de burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders en de Raad.

Integriteit en vertrouwelijkheid

We verwerken alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel (proportionaliteit). Waar het mogelijk is verwerken we geen persoonsgegevens (subsidiariteit). We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die we verwerken kloppen en volledig zijn. Alle medewerkers van de gemeente Meppel zijn gehouden aan geheimhouding. Daarnaast beveiligen we alle persoonsgegevens. Op deze manier kunnen personen die geen rechten hebben tot de gegevens geen inzage krijgen of wijzigingen aanbrengen.

Doel en grondslag

De gemeente mag alleen gegevens verzamelen als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van onze gemeentelijke taken. Tenzij er een wettelijke regeling is die voorschrijft hoe lang we gegevens moeten bewaren. Hierbij volgen we onder andere de Archiefwet. Zie voor de specifieke bewaartermijnen de privacyverklaringen per domein.

Rechten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Meppel uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt. U mag daarnaast een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Tenslotte kunt u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel

Verzoek indienen

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit kan op twee manieren:

  1. per e-mail postbus@meppel.nl
  2. schriftelijk via het postadres: Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940AM MEPPEL

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vragen we u om zo specifiek mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens. En over welke verwerking(en) het gaat.

Na ontvangst en identificatie nemen we uw verzoek in behandeling. Binnen vier weken na ontvangst laten we weten wat er met uw verzoek gebeurd. Wanneer we niet of gedeeltelijk aan uw verzoek voldoen leggen we dit uit in een besluit. Als u het hier niet mee eens bent heeft u het recht om een bezwaarschrift in te dienen. U kunt ook een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Meppel of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Meppel heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is de interne toezichthouder op het gebied van de privacy binnen de gemeente Meppel. Indien u een klacht heeft of een vraag dan kunt u direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of andere vragen op het gebied van privacy neem dan contact met ons op via postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Privacyverklaringen per domein

Per domein gelden aanvullende privacyverklaringen. Zie linkernavigatie of onderaan deze pagina.