Privacyverklaring WPG gemeente Meppel

In deze privacyverklaring laat de gemeente Meppel zien op welke manier wij dagelijks omgaan met politiegegevens en privacy.

De gemeente Meppel gaat op een zorgvuldige en veilige manier om met politiegegevens. Dat geldt voor alle taken van de gemeente binnen de openbare orde en veiligheid en onderwijs. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de manier waarop we politiegegevens verwerken. En op welke wijze wij de privacy waarborgen, beschermen en handhaven.

Reikwijdte

Gemeente Meppel heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en onderwijs. Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerkingen die worden uitgevoerd onder de Wet politie gegevens (Wpg)

Wat doet een boa?

Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen treedt de boa handhavend op. Hiertoe verwerkt een boa persoonsgegevens. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa politiegegevens  in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wpg van toepassing.  Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van politiegegevens.

Doel en grondslag

Wij verwerken politiegegevens vanuit de Wpg voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als u een strafbaar feit heeft gepleegd. (bijv. i.h.k.v. van de leerplichtwet)
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.
 • Onderzoek naar en opsporen van daders van strafbare feiten (waaronder graffiti-incidenten).
 • Opsporing van daders van spuugincidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.

De grondslag waarop de boa’s uw politiegegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

De boa’s verwerken politiegegevens op grond van:

 • Wetboek van Strafvordering;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • Leerplichtwet

Categorieën van politiegegevens

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal verzamelen wij contactgegevens, geboorteplaats en datum, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, het BSN, het soort identiteitsbewijs en nummer. Wij verzamelen ook financiële gegevens bij het betalen van een proces-verbaal en/of het treffen van een betalingsregeling.

U kunt bij ons een bezwaar of coulanceverzoek indienen voor een proces-verbaal. Wij verzamelen dan, naast de gegevens die u in uw verzoek heeft verstrekt, contactgegevens, geboorteplaats en datum, het proces-verbaalnummer en eventueel overig op het vergrijp van toepassing zijnde gegevens.

Als wij aangifte doen bij de politie verzamelen wij voor zover mogelijk contactgegevens, geboorteplaats en datum, tag en/of sign bij een graffiti-incident en tijd, plaats en soort strafbaar feit. Bij het gebruik van een spuugincident verzamelen wij DNA van de verdachte.

Bij het signaleren van overtreders, het opsporen van daders van strafbare feiten en het verrichten van onderzoek naar gepleegde strafbare feiten, maken wij ook gebruik van camerabeelden.

Bewaartermijn

In de Wpg staan termijnen voor het bewaren van politiegegevens.

Camerabeelden van gebouwen en terreinen bewaren wij -als er geen incident is geweest- gedurende 28 dagen.

Camerabeelden die worden gebruikt voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) bewaren wij om over te dragen aan de politie bij strafrechtelijke procedures.

Leerplicht gegevens worden 2 jaar nadat is voldaan aan de kwalificatieplicht vernietigd, of 2 jaar nadat de leeftijd van 23 is bereikt. 

Inzage in de politiegegevens

Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van politie of gemeente. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht.

Bij het aanzeggen van een proces-verbaal controleren wij uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doen wij opnieuw na het versturen van de eerste betaalherinnering vanwege bijv. zwartrijden.

Soms is het nodig dat de gemeente uw politiegegevens s aan derden verstrekt. Bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als u uw boete niet tijdig hebt betaald, of aan het Openbaar Ministerie (OM) of de politie vanwege een incident waartegen de gemeente aangifte doet.

Daarnaast delen wij soms uw politiegegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente politiegegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld incassobureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd.

Rechten

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft het recht om de politiegegevens die de gemeente onder de Wpg van u verwerkt, te bekijken. U kunt daarvoor een schriftelijk overzicht van uw politiegegevens aanvragen bij de gemeente door een e-mail te sturen naar: postbus@meppel.nl.

Als uw politiegegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn kunt u de gemeente vragen uw politiegegevens aan te passen. Daarnaast kunt u politiegegevens laten verwijderen of vragen om een beperking van de verwerking van uw politiegegevens. Ook kunt u in bezwaar of beroep gaan tegen het opstellen van een proces-verbaal en de opgelegde boete. Voor meer informatie>>.

U ontvangt van ons bericht als er is voldaan aan uw verzoek om correctie, verwijdering of de beperking van de verwerking van uw gegevens.

We hebben het recht een verzoek af te wijzen als:

 • het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • de openbare veiligheid in het geding is;
 • de rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • de nationale veiligheid in het geding is;
 • de gemeente de wettelijke plicht heeft deze politiegegevens gegevens te bewaren;
 • het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.