Jeugdhulp

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de inzet van Jeugdhulp.

De gemeente Meppel is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In de Jeugdwet staat dat de gemeente in de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.

Grondslag

De gemeente heeft op basis van de wet de taak om de organisatie rondom jeugdhulp te organiseren. Zo moeten wij er voor zorgen dat passende voorzieningen ingezet worden en dat dit ook bekostigd kan worden. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Artikel 2.3 Jeugdwet

Artikel 7.4.0 Jeugdwet

Artikel 8.1.1 Jeugdwet

Regeling Jeugdwet (16 augustus 2016)

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden binnen de Jeugdhulp maken we gebruik van de volgende persoonsgegevens van kinderen en jeugdigen:

 • BSN
 • naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • datum overlijden
 • informatie over geleverde jeugdhulp, zoals zorgcategorie, datum in / uit zorg
 • reden beëindiging zorg
 • verwijzer (zoals, huisarts, school, OKT)
 • beschikkings- / toewijzingsnummer
 • verplichtingsnummer (waarmee kan worden achterhaald wie hulp krijgt van een bepaalde jeugdhulpaanbieder)
 • informatie over bezwaar
 • zorgcode van de geleverde jeugdhulp, onder omstandigheden kunnen dat bijzondere persoonsgegevens over gezondheid zijn

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van de gezaghebbende:

 • gezaghebbende (NAW, BSN)
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • overlijdensdatum

Ontvangers

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor weergegeven doeleinden of voortvloeit uit de wet, delen wij persoonsgegevens. Wij delen bijvoorbeeld met jeugdhulpaanbieders, verwijzers en de Sociale Verzekeringsbank (in het kader van het persoonsgebonden budget). Ook delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen. Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. We volgen hierin de wettelijke termijnen die in verschillende wetten zoals de Jeugdwet of de Archiefwet te vinden zijn. In elk geval bewaren wij persoonsgegevens betreffende jeugdhulp 15 jaar, tenzij een langere termijn nodig is conform de wettelijke uitzonderingsgronden. Ook kan de selectielijst van de Archiefwet van ons vragen om gegevens voor een bepaalde duur te bewaren.