Bijhouden en verstrekken van de Basisregistratie Personen

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het bijhouden en verstrekken van basisinformatie in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP).

Doel

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee. De BRP is de centrale database voor persoonsgegevens van burgers.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van artikel 1.4 Wet BRP uitvoering van een taak van openbaar gezag.

Ontvangers

Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP krijgen. Welke dit zijn is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Via de website van de rijksoverheid vindt u een overzicht van de partijen die uw persoonsgegevens ontvangen.

Categorieën persoonsgegevens

Elk persoon die een relatie heeft met Nederland wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Wij registeren de volgende persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente Meppel:

  • persoonsgegevens zoals BSN en naamgegevens
  • familiaire relaties zoals uw ouders en kinderen
  • nationaliteit
  • huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap
  • overlijden
  • eerste inschrijving
  • adres gegevens
  • verblijfstitel
  • gezag
  • reisdocumenten

In  Bijlage 1 Besluit basisregistratie personen vindt u een specifieke opsomming van de persoonsgegevens die in de BRP geregistreerd worden.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met: de categorieën van persoonsgegevens de ontvangers van die gegevens het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt de herkomst van de gegevens. Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Basisregistratie Personen

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien met uw DigiD.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard. Bepaalde persoonsgegevens, zoals brondocumenten blijven beschikbaar in het gemeentelijk archief. Deze termijnen zijn beschreven in Bijlage 6 Regeling basisregistratie personen.