Behandeling van bezwaren, beroep en klachten

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij behandeling van bezwaren, beroep en klachten.

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als uw vergunning- of subsidieaanvraag is afgewezen of als u belanghebbende bent bij een besluit van iemand anders. Daarnaast kunt u wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het gedrag van een bestuurder of een medewerker, een klacht indienen.

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Behandelen van het bezwaar
  • Behandelen van de klacht

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen we op basis van Hoofdstuk 6, 7 en 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • naam
  • adres
  • postcode, woonplaats
  • e-mail
  • telefoonnummer
  • handtekening

Contactgegevens gemachtigde

  • Inhoud van de zaak horende bij het besluit waar het bezwaarschrift op ziet;
  • inhoud van de zaak waar de klacht betrekking op heeft

Ontvanger

Maakt u bezwaar tegen een besluit van de gemeente op een aanvraag van iemand anders, bijvoorbeeld tegen een aan uw buren verleende omgevingsvergunning, dan informeren wij de vergunninghouder ook over het ingediende bezwaarschrift. Wanneer u een bezwaarschrift tegen een besluit heeft ingediend kan de procedure leiden tot een hoorzitting. Voor deze hoorzitting delen wij gegevens met de Commissie Bezwaarschriften.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij uw gegevens vijf jaar bewaren wanneer uw bezwaar gegrond of ongegrond is verklaard. Bij een afgebroken proces is deze termijn één jaar. Wanneer er financiële consequenties aan de uitspraak zijn gebonden is de bewaartermijn zeven jaar.