Schuldhulpverlening

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij de schuldhulpverlening.

Doel

Bij de schuldhulpverlening willen we de schuldenproblematiek van inwoners voorkomen.  Samen met onze partners proberen we signalen vroegtijdig op te sporen en op te lossen. Op deze manier willen we problemen voorkomen en u de beste oplossing bieden. Het doel is ook om rust te creëren in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en – waar nodig – schuldsanering aan te vragen. Wij richten ons niet alleen op de schulden maar op een bredere aanpak. We zijn er ook voor inwoners in een lastige situatie, bijvoorbeeld door psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Daarom biedt de gemeente Meppel verschillende vormen van schuldhulpverlening en financieel beheer wanneer de basisvoorwaarden voor zelfstandigheid ontbreken of worden bedreigd als gevolg van complexe problematiek.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Hierin hebben wij de taak gekregen om inwoners met schulden te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in diepe schulden terecht komen. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden binnen de schuldhulpverlening maken we gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • BSN
 • naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • gezinssamenstelling
 • verblijfstitel
 • contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)
 • financiële gegevens
 • gegevens over betrokken hulpverleners
 • gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor de ondersteuning
 • strafrechtelijke gegevens indien noodzakelijk voor de ondersteuning (detentie ja/nee, niet in aanmerking komen voor een VOG)

Ontvangers

We werken in Meppel samen met een aantal partners. We delen persoonsgegevens met:

 • Welzijn Meppel
 • Gemeentelijke Kredietbank
 • Humanitas
 • Leenfonds Meppel/ Arme Kant van Meppel
 • MEE Drenthe
 • SchuldHulpMaatje
 • Actium
 • Woonconcept

Automatische besluitvorming

Binnen de schuldhulpverlening is er is geen sprake van automatische besluitvorming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen schuldhulp, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot (schuld)hulpverlening (inclusief budgetbeheer) of als wij deze weigeren, de gegevens vijf jaar opslaan. Als een (schuld)hulpverleningstraject wordt afgebroken, slaan wij de persoonsgegevens één jaar op.