Leerlingzaken

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij leerlplicht.

De gemeente Meppel wil dat alle kinderen de beste kansen krijgen. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en biedt meer mogelijkheden op een goede toekomst. Wij zetten ons in om spijbelen (schoolverzuim) en voortijdig schoolverlaten (schooluitval) te voorkomen en helpen jongeren bij het halen van een startkwalificatie. Hierbij hoort ook de toekenning van leerlingenvervoer. Zodat ouders/ verzorgers en leerlingen een goede ondersteuning hebben voor het vervoer tussen huis en school.

In het kader van leerlingzaken gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen.

Doel

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het toezien op de naleving van de Leerplichtwet en het handhaven daarvan;
 • Het zorgen dat een leerplichtige of jongere zonder startkwalificatie staat ingeschreven bij een school of vergelijkbare instelling en dat deze school of instelling wordt bezocht;
 • Het begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar passend onderwijs;
 • Registratie leerlingenvervoer ten behoeve van goede ondersteuning aan ouders/verzorgers en leerlingen voor vervoer tussen huis en school.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens binnen leerlingzaken op basis van de Leerplichtwet, Wet op het primair onderwijs, Wet voortgezet onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de expertisecentra.

Categorieën persoonsgegevens

In het kader van het toezicht op de leerplicht verzamelt en gebruikt de gemeente persoonsgegevens van verschillende inwoners van de gemeente Meppel. Dit zijn personen woonachtig in de gemeente Meppel van 0-18 jaar. Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens,.

Leerplichtigen en jongeren:

 • naam
 • adres
 • postcode/ woonplaats
 • geboortedatum
 • geslacht
 • BSN / onderwijsnummer
 • nationaliteit
 • burgerlijke staat
 • inschrijfgegevens gemeente
 • in- en uitschrijvingen school
 • startkwalificatie

Ouders:

 • naam
 • adres
 • postcode/woonplaats
 • geslacht

Ontvangers

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen.

 • DUO
 • Scholen
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Openbaar Ministerie
 • Raad van de Kinderbescherming
 • gecontracteerd leerlingenvervoer
   

Bewaartermijnen

Twee jaar nadat de leerplicht is geëindigd verwijderen we de persoonsgegevens. We bewaren de gegevens alleen langer als deze noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.