Camerabeelden

Specifieke informatie over de verwerking van camerabeelden door de gemeente Meppel.

De gemeente Meppel heeft camera’s hangen in de publieke ruimte van het Stadhuis en op de gemeentewerf op het industrieterrein Noord. Daarnaast beheren wij twee parkeergelegenheden, de Keyserstroom en het Mallegat. Ook hier hangen camera’s. Verder nemen wij beelden op van de volgende bruggen om ze van afstand te bedienen: Galgenkampbrug, grote Kaapbrug, kleine Kaapbrug, Eshuisbrug

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beveiligen van het personeel werkzaam voor de gemeente Meppel en overige personen die zich in de betreffende gebouwen of op de terreinen bevinden;
 • het beveiligen van de bezittingen van de gemeente Meppel tegen inbreuken en/of daden waaruit schade aan of vermindering van de veiligheid in of op de gebouwen en terreinen, kan ontstaan;
 • het opsporen van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van het strafbare feit;
 • de camerabeelden opgenomen gedurende en buiten werktijden worden alleen bekeken en gebruikt voor registratie van diefstal, vernieling, agressie en/of fraude;
 • bedienen van de afsluitbomen bij parkeerterreinen;
 • op afstand bedienen van ophaalbruggen.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze medewerkers en eigendommen te beschermen. Ook hebben we camera’s gericht op de slagbomen bij de parkeerterreinen. Op deze manier kunnen wij u op afstand assisteren wanneer de slagboom niet opengaat.

Categorieën persoonsgegevens

De camera beelden bevatten persoonsgegevens over:

 • De medewerkers en andere personen in dienst van of werkzaam voor de gemeente;
 • Andere personen die zich in de voor het publiek toegankelijke ruimten van de gebouwen en op de terreinen van de gemeente Meppel bevinden.
 • Het betreffen de volgende categorieën persoonsgegeven:
 • Video beelden van personen;
 • Datum- en tijdindicatie en plaats van de opname;
 • Ontvanger

We delen de beelden met instanties zoals de politie die betrokken zijn bij strafrechtelijke acties, voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie. We kunnen ook beelden delen met personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Wanneer we gegevens delen dan leggen we dit vast.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. We bewaren de beelden maximaal zeven dagen. Wanneer de beelden gebruikt worden voor een strafrechtelijk onderzoek bewaren wij de beelden langer.