Bijstandsuitkeringen

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij bijstandsuitkeringen.

Als u te weinig geld heeft om rond te komen en u kunt zelf niet genoeg verdienen, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als u geen recht hebt op een andere uitkering of als u ook met die andere uitkering nog steeds onder bijstandsniveau zit. Wij noemen dat het recht op bijstand voor levensonderhoud. Daarnaast kan het zijn dat u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen. U kunt dan onder voorwaarden individuele bijzondere bijstand krijgen. Wij noemen dat het recht op bijstand voor bijzondere kosten.

Doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het beoordelen en vaststellen van het recht op bijstand voor, en de hoogte van, levensonderhoud en/of bijzondere bijstand.

Grondslag

De gemeente heeft op basis van de wet een taak om bijstand te bieden aan inwoners die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien. Daarnaast heeft de gemeente op basis van de wet een taak om bijzondere bijstand te bieden aan inwoners die niet over de middelen beschikken om te voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. Op basis van deze taken gebruiken wij persoonsgegevens.

In het kader van handhaving kan de gemeente op grond van bepaalde wetgeving (bijvoorbeeld Participatiewet) meer informatie uitvragen. Er kunnen bijvoorbeeld gegevens gebruikt worden over gezinsleden.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • BSN;
  • naam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • geboortedatum;
  • e-mail;
  • telefoonnummer;
  • financiële gegevens over uw inkomen;
  • schulden, vermogen en bankgegevens;
  • relationele gegevens (partner, kinderen en medebewoners van de aanvrager).

In bepaalde gevallen gebruiken wij gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor de uitkering van bijzondere bijstand. In sommige gevallen gebruiken wij strafrechtelijke gegevens, want dat kan gevolgen hebben voor het recht op een uitkering.

Ontvanger

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen. Zo moeten wij op grond van de wet persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, zorgverzekeraars en inlichtingenbureaus. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met relevante hulpverleners, partner organisaties en gemachtigden.

Het komt ook voor dat wij gegevens ontvangen van bovengenoemde partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken.

Bewaartermijnen

De gemeente Meppel bewaard persoonsgegevens voor de duur van de aan u te verlenen bijstand, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij u bijstand verlenen, uw gegevens 10 jaar bewaren zodra de bijstand aan u is beëindigd. Als de bijstand aan u wordt geweigerd, bewaren wij gegevens vijf jaar. Bij een afgebroken bijstand is deze termijn één jaar.