Behandeling Omgevingsvergunning

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het behandelen van een aanvraag van een vergunning.

Doel

We verwerken persoonsgegevens voor het behandelen van aanvragen voor:

  • vergunningverlening aan evenementen;
  • vergunningen, ontheffingen en meldingen i.h.k.v. de drank en horecawet;
  • omgevingsvergunningen;

door het voorbereiden van, adviseren over, dan wel het nemen van besluiten op grond van de wettelijke voorschriften en gemeentelijke verordeningen. Verder gebruiken we persoonsgegevens voor het behandelen van geschillen, het heffen van leges en het mogelijk maken van accountantscontrole.

Grondslag

Vanuit de gemeentewet, APV, Drank- en Horecawet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) verwerken we uw persoonsgegevens om een vergunning af te geven.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, gezinssamenstelling);
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres);
  • Financiële gegevens (rekeningnummer);
  • Strafrechtelijke gegevens (wet Bibob).

Ontvanger

Bij de behandeling van een aanvraag voor een vergunning kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen. Zo delen wij gegevens met bevoegd gezag zoals de RUD en de provincie. Ook kunnen wij advies inwinnen bij adviesorganen en welstandorganisaties.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. We bewaren de behandeling aanvraag voor vergunningen zoals is vastgesteld op de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.