Afvalverwerking

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij het ophalen van afval.

Wij gebruiken bij de volgende zaken persoonsgegevens:

a. Registratiechip op minicontainers
b. Afvalpas die toegang geeft tot ondergrondse containers en tot het Afvalbrengstation

De registratiechip en de afvalpas bevatten zelf geen persoonsgegevens maar hebben een unieke code. De gemeente weet wel welke unieke code bij welk adres hoort. Dit is noodzakelijk omdat de afvalpassen gekoppeld zijn aan adressen die gebruik mogen maken van bepaalde ondergrondse containers. Daarnaast kan de gemeente bij verlies, diefstal of niet-werking van de afvalpas, de oude afvalpas blokkeren en een nieuwe pas verstrekken. Ook wordt via de afvalpas toegang verkregen tot het Afvalbrengstation. Bij verlies van containers kan de registratiechip geblokkeerd worden waardoor de container niet door derden kan worden gebruikt.

Doel

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De uitvoering van afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak.
 • De uitgifte van afvalpassen en minicontainers.
 • De beantwoording van vragen, behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte.
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling, zoals het tonen van geplande afvalinzameldata via de gemeentelijke website of de afval app.
 • Het geven van voorlichting over diverse aspecten van afval.
 • Het leveren van bestellingen, zoals de Afvalkalender of zakken voor PMD-inzameling.
 • Het voor bedrijven en mogelijk in de toekomst voor particulieren berekenen van  gemeentelijke belastingheffingen.
 • Het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen voor beleidsreflectie gemeentelijk afvalbeleid.
 • Het opstellen van rapportages en het maken van analyses over de inzameling van afvalstoffen.
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen ten einde de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer te kunnen beheersen.
 • De naleving van wettelijke verplichtingen..

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang.

Ontvangers

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verkregen. Zij worden niet verstrekt aan derden, tenzij de wet dit ons verplicht of in geval dit noodzakelijk is voor toezicht en handhaving van aan de gemeente opgedragen taken, zoals uitkeringsfraude.

Categorieën persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens bij de inzameling van huishoudelijk afval. Dit gebeurt op diverse manieren.

Afvalinzameling

•    adres (zonder persoonsnamen)
•    nummer afvalpas en/of nummer minicontainer; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
•    data en tijden van ledigingen of stortingen en soort afval (via chip in minicontainers of via afvalpas).

Afvalbrengstation

•    data, tijden en hoeveelheid afvalstortingen voor zover het om betaalde stortingen gaat op nummer afvalpas;
•    bij stortingen van gratis stromen alleen het komen en gaan, geen hoeveelheden

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor de afvalverwerking na twee maanden worden verwijderd.