Informatie transformatiegebied Noordpoort

Noordpoort wordt ontwikkeld tot stoer stedelijk woongebied. Eigenaren, projectontwikkelaars en bedrijven bouwen hier samen met gemeente Meppel mee aan toekomstbestendig wonen in Meppel.

Beeld van het gebied

Het Transformatiegebied Noordpoort ligt tussen de Watertoren van Meppel en de historische binnenstad. De Drentse Hoofdvaart loopt door het gebied en biedt als vaarweg kansen op wonen langs het water. Maar het gebied kent ook opgaven. Het is een zwaar bedrijventerrein dat voor een belangrijk deel zijn functie heeft verloren. De economische teruggang is zichtbaar in het gebied. Het gebied is stenig en heeft nauwelijks openbaar groen. De capaciteit van het verkeersknooppunt bij de Watertoren is een groeiend probleem. De Steenwijkerstraatweg wordt als onveilig ervaren.

Verandering in het gebied

De gemeente heeft de ambitie voor Noordpoort beschreven en uitgewerkt in de Vertrekpuntennotitie ontwikkeling Transformatiegebied (PDF, 2 MB)

Met de bouw van circa 1.000 woningen in Noordpoort geven we de woningbouw in Meppel een impuls. De helft van de woningen valt in de categorie betaalbaar. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid aan de noordzijde van Meppel verbeterd door de aanleg van een nieuwe weg (de stadsentree) en het verminderen van autoverkeer op de Steenwijkerstraatweg.

Er wordt met name ingezet op woningbouwontwikkeling door eigenaren / projectontwikkelaars. Belangrijke voorwaarden zijn klimaatadaptatie, kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid.

We willen dat het gebied uitnodigend en aantrekkelijk wordt. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied is belangrijk. We hebben respect voor de geschiedenis van het gebied, de oude invalswegen, het water, panden en elementen. Er komt veel ruimte voor groen, bomen en water. Ook voor fietsen en wandelen in het gebied is ruimschoots aandacht.

Aanpak

Het verbeteren van het Transformatiegebied Noordpoort is een proces van jaren. Voor de woningbouwopgave heeft de gemeente een begeleidende en faciliterende rol. De ontwikkeling gebeurt vooral door eigenaren, projectontwikkelaars en bedrijven. Daarnaast wordt er een nieuwe weg aangelegd, de stadsentree. Hiervoor is de gemeente opdrachtgever. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het gebied en de openbare ruimte.

Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0119.TFGNoordpoort-BPC1) voor het bestemmingsplan.

Meer informatie

De gemeente Meppel wil samen met bewoners, bedrijven, overheden en organisaties werken aan een aantrekkelijk Transformatiegebied Noordpoort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de procesmanager van het Transformatiegebied Noordpoort Frits Dijkstra of de omgevingsmanager Anko Grootveld. Zij zijn bereikbaar via telefoon 14 0522 of e-mail postbus@meppel.nl.

luchtfoto noordpoort