Afvalwater (industrieel) lozen

Onder lozen verstaan we het afvoeren van afvalwater en andere afvalstoffen in oppervlakte, bodem of riolering. Op het lozen van afvalwater zijn verschillende regels van toepassing.

Regels voor lozen van afvalwater

  • Op het afvoeren van afvalwater per as is de afvalstoffenregelgeving van toepassing
  • Op lozingen vanuit een inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing
  • Op lozingen vanuit Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-bedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing. IPPC-bedrijven hebben voor lozingen een omgevingsvergunning nodig, die u online aanvraagt via www.omgevingsloket.nl
  • Op lozingen vanuit IPPC-bedrijven in het oppervlaktewater is de Waterwet van toepassing
  • Op lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing

Meer informatie