Bedrijveninvesteringszone en ondernemersfonds

Jaarlijks In januari ontvangt u per post de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is de aanslag voor onroerendezaakbelasting, bedrijveninvesteringszone (BIZ) en de rioolheffing. In de aanslag OZB niet-woningen zit ook een bijdrage voor het ondernemersfonds.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

In het centrum van Meppel is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht waarvoor ondernemers/pandgebruikers jaarlijks belasting betalen, de BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de Stichting BIZ Centrum Meppel. De gelden worden via deze stichting overmaakt naar de Meppeler Handelsvereniging die hier jaarlijks verschillende activiteiten mee onderneemt voor het op peil houden van het goede ondernemersklimaat in de binnenstad.

Gebruikers betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen.

De BIZ is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat voor het opleggen van de belastingaanslag wordt gekeken naar de situatie op 1 januari. Bij een tussentijdse wijziging van gebruiker van de onroerende zaak vindt geen terugbetaling plaats.

Tarief

De gebruiker betaalt 0,30 % van de WOZ-waarde zoals deze geldt voor het kalenderjaar met een minimum van € 350 en een maximum van € 1.600.

Meer informatie

Op overheid.nl kunt u de verordening raadplegen.

Ondernemersfonds

Meppeler ondernemers hebben een ondernemersfonds opgericht. Door samenwerking en financiering vanuit het fonds wordt de samenwerking versterkt en gezamenlijke initiatieven ontplooit.

Het fonds is beschikbaar voor:

  • Ondernemers
  • Scholen
  • Zorginstellingen
  • Culturele instellingen
  • Agrarische sector

Tarief

Het fonds is van en voor alle ondernemers in de gemeente Meppel. Zij betalen aan het Ondernemersfonds mee via een opslag op de onroerende zaak belasting (OZB).Deze opslag bedraagt € 35 per 100.000 euro WOZ-waarde. Verdeeld in een deel voor eigenaren (€ 18,00) en een deel voor gebruikers (€ 17,00).

Meer informatie

Het gebruik van het ondernemersfonds wordt geregeld door een stichting. Elke ondernemer krijgt de gelegenheid om mee te praten, dat kan via de besturen en ledenvergaderingen van de ondernemersverenigingen.

Informatie: www.ondernemersfondsmeppel.nl