Bijstandsuitkering zelfstandigen aanvragen - voor ondernemers die stoppen

Als u uw bedrijf noodgedwongen moet beëindigen, moet u soms nog een aantal dingen regelen voordat u definitief kunt stoppen. U moet bijvoorbeeld nog voorraden verkopen of uw huurcontract overdragen.

Bbz-uitkering tot bedrijf stopt

Als u niet genoeg inkomsten hebt voor uw levensonderhoud, kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen. De uitkering stopt als u uw bedrijf beëindigd hebt.

Bijstandsuitkering na de beëindiging

Als u na het beëindigen van uw bedrijf nog steeds onvoldoende inkomsten hebt, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

IOAZ-uitkering voor 55-plussers

Of misschien hebt u recht op een IOAZ-uitkering voor ex-ondernemers van 55 jaar en ouder. Het verschil met de bijstand is onder andere dat u een veel groter vermogen mag bezitten. U moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt. Lees meer>>

Voorwaarden

Voor de Bbz-uitkering tijdens de bedrijfsbeëindiging gelden deze voorwaarden:

 • U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw be­drijf.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • U moet in Meppel wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U moet uw be­drijf nood­ge­dwon­gen beëin­di­gen. Uw be­drijf is dus on­der de hui­di­ge om­stan­dig­he­den niet le­vens­vat­baar.
 • U kunt het be­drijf niet di­rect beëin­di­gen. Als dat wel kan kunt u een reguliere bij­stands­uit­ke­ring aan­vra­gen (PW of IOAZ).
  Misschien is uw vermogen nog te hoog voor het recht op reguliere bijstand. Dan kunt u voor de periode 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 aanspraak maken op de BBZ. In verband met corona heeft het Rijk hier een uitzondering voor gemaakt en wordt er niet gekeken naar uw vermogen voor deze drie maanden. U heeft dan de tijd om tot eind december uw bedrijf te beëindigen. Daarna moet u misschien eerst interen op uw vermogen voordat u aanspraak kan maken op bijstandsuitkering. Het tussentijds wegsluizen van vermogen heeft op deze berekening geen effect.
 • U hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en u hebt on­vol­doen­de spaar­geld. In­ko­men en spaar­geld van uw part­ner tel­len mee.
  Dit punt geld niet voor de periode 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021. In verband met corona heeft het Rijk hier een uitzondering voor gemaakt en wordt er niet gekeken naar uw vermogen voor deze maanden.

Uitkering als renteloze lening

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk op de website van de rijksoverheid voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. In de periode 1 oktober 2021 t/m 31-12-2021 verrekent de gemeente maandelijks uw inkomsten. Mocht u langer gebruik maken van de BBZ dan berekent de gemeente na een jaar hoe hoog uw inkomsten uit het bedrijf zijn geweest. De afdeling gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal een jaar

U ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, met een maximum van 12 maanden.

Bedrijfskapitaal

Als gevestigde ondernemer kunt u een bedrijfskapitaal van maximaal € 205.410,- (bedrag 2021) krijgen. Het Bbz-bedrijfskapitaal is bedoeld om uw bedrijf in stand te houden. U kunt er noodzakelijke investeringen mee doen in uw bedrijf. Ook kunt u met het bedrijfskapitaal betalingsachterstanden aflossen of (dreigende) schulden aflossen.

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente. Die is op het ogenblik 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Bedrijfskapitaal gebruiken voor levensonderhoud

Hebt u een bedrijfskapitaal én een uitkering nodig? Dan krijgt u alleen een bedrijfskapitaal. Een deel van de lening is dan bedoeld voor uw levensonderhoud. U krijgt in dat geval dus geen aparte uitkering. Als uw inkomen tijdens de looptijd van de lening laag is wordt een gedeelte van het bedrijfskapitaal soms omgezet in een gift.

Tip: Wilt u checken of u aan deze voorwaarden voldoet? Vul dan de vragen in op www.krijgikbbz.nl

Aanvraag

Het Rijk heeft naar aanleiding van het coronavirus versoepeling van de BBZ aangekondigd. U kunt zich met dit online contactformulier aanmelden. We nemen vervolgens contact met u op.

Hoe lang duurt een Bbz-aanvraag?

Als er een complete aanvraag is ingediend met de benodigde bewijsstukken dan neemt de gemeente binnen 13 weken een besluit over uw Bbz-aanvraag. Allen voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 geldt dat u een aanvraag BBZ kunt aanvragen met een terugwerkende kracht van 2 maanden. De datum van aanvang kan hierbij niet voor 1 november oktober 2021 liggen.  

Op 31 december 2021 (of enige andere datum in de maand december 2021) kan nog bijstand met terugwerkende kracht worden aangevraagd over de kalendermaanden november en december 2021.

Op 30 november 2021 (of enige andere datum in de maand november 2021) kan nog bijstand met terugwerkende kracht worden aangevraagd over de kalendermaanden oktober en november 2021. Een bijstandsaanvraag over de kalendermaand oktober 2021 is op 1 december 2021 niet meer mogelijk.

In noodgevallen kunt u een voorschot krijgen.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.