Kleine windturbines

Wilt u een kleine windturbine plaatsen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Aanvragen omgevingsvergunning 

Bekijk de linkjes voor meer informatie over het proces. 

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

De beslistermijn van een uitgebreide procedure bedraagt zes maanden. Er wordt een ontwerpbesluit ter inzage gelegd waarop iedereen een zienswijze kan indienen. We kijken naar de zienswijzen en nemen een definitief besluit. Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure stuurt u een goede ruimtelijke onderbouwing. Ook mag het niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Het verzorgen van een goede ruimtelijke onderbouwing ligt bij de aanvrager van de omgevingsvergunning. Wij raden u aan hiervoor een adviesbureau, gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, in te schakelen. Bij het beoordelen van uw aanvraag kijken we naar meerdere omgevingsaspecten.

Omgevingswet 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Het indienen van een omgevingsvergunning voor kleine windturbines gaat dan via een vergelijkbare procedure (buitenplanse omgevingsplanactiviteit).

Omgevingsvergunning tijdelijke kleine windturbine

Tot en met 31 december 2023 kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het plaatsen van een tijdelijke windturbine voor maximaal 10 jaar. U doorloopt een reguliere aanvraagprocedure. Een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • Het is belangrijk dat de kleine windturbine zonder gevolgen verwijderd kan worden.
  • U stuurt bij uw aanvraag een quickscan mee over de invloed op Natura-2000 gebieden en flora en fauna. Heeft u  toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig? Dan is een uitgebreide procedure nodig.
  • Het kan voorkomen dat u meer toestemmingen moet aanvragen. Dit kan per aanvraag verschillen.