Bijstandsuitkering zelfstandigen aanvragen - voor startende ondernemers

U bent een startende ondernemer als u minder dan anderhalf jaar ondernemer of zzp'er bent. Voor u biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 1. Als u niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u maxi­maal drie jaar een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen tij­dens de start­pe­ri­o­de van uw be­drijf.
 2. Hebt u op­start­kos­ten of geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen en kunt u geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan komt u mis­schien in aan­mer­king voor een start­ka­pi­taal van de ge­meen­te Meppel.

Voorwaarden

Voor de Bbz-regeling voor startende ondernemers gelden deze voorwaarden:

 • Zo­dra u start moet u aan­ge­we­zen zijn op de in­kom­sten uit uw be­drijf. U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw (toe­kom­stig) be­drijf als uw in­kom­sten bui­ten het bedrijf, zo­als loon of uit­ke­ring, la­ger zijn dan bij­stands­ni­veau. Het in­ko­men van uw part­ner telt ook mee.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • U moet in Meppel wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U gaat voor 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U hebt voor­dat u start met uw be­drijf recht op een lagere WW-uitkering of bij­stands­uit­ke­ring of u wordt met ont­slag be­dreigd.
 • U hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en u hebt geen spaar­geld. In­ko­men en spaar­geld van uw part­ner tel­len mee.
 • Uw be­drijf moet le­vens­vat­baar zijn: na de fi­nan­ciële on­der­steu­ning ver­dient u naar ver­wach­ting vol­doen­de om van te le­ven en om aan uw za­ke­lij­ke en pri­vé-ver­plich­tin­gen te vol­doen. U moet een goed en vol­le­dig on­der­ne­mings­plan schrij­ven om dit aan te to­nen.

Uitkering als renteloze lening

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk op de website van de rijksoverheid voor de precieze bedragen.

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Na een jaar berekent de gemeente Meppel hoe hoog uw inkomsten uit het bedrijf zijn geweest. De afdeling gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting. Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal drie jaar

U ontvangt de Bbz-uitkering tot maximaal drie jaar na de start van uw bedrijf. U krijgt de uitkering eerst zes maanden. Daarna kan de uitkering nog een keer met zes maanden en twee keer met een jaar verlengd worden. Bij elke verlenging beoordeelt de gemeente opnieuw of uw bedrijf levensvatbaar is. De Bbz-uitkering komt in de plaats van uw bijstands- of werkloosheidsuitkering.

Startkapitaal

Met het startkapitaal kunt u noodzakelijke investeringen doen en opstartkosten dekken. Het maximum bedrag dat u kunt lenen is € 39.057,- (bedrag 2022)..

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente. Die is op het ogenblik 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 5 jaar terugbetalen.

Aanvraag

Wilt u meer informatie of de regeling aanvragen? Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten, telefoonnummer 140522

Hoe lang duurt een Bbz-aanvraag?

Als er een complete aanvraag is ingediend met de benodigde bewijsstukken dan neemt de gemeente binnen 13 weken een besluit over uw Bbz-aanvraag. In noodgevallen kunt u tijdens deze periode een voorschot krijgen.

 

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.