Bijstandsuitkering zelfstandigen aanvragen - voor gevestigde ondernemers

U bent een gevestigde ondernemer als u minstens anderhalf jaar zelfstandig ondernemer of zzp'er bent. Voor u biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 1. Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen.
 2. Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Voorwaarden

Voor de Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers gelden deze voorwaarden:

 • U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw be­drijf.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar nog niet pen­si­oen­ge­rech­tigd.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • U moet in Meppel wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week. Vanwege de coronacrisis zullen veel ondernemers in 2020 en mogelijk ook in 2021 niet voldoen aan het urencriterium. Van ondernemers die in 2020 en/of 2021 in aanmerking kwamen voor de Tozo, mag verwacht worden dat zij onder normale omstandigheden aan het urencriterium zouden hebben voldaan. Zij kunnen daarom toch in aanmerking komen voor het Bbz
 • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U moet al min­stens an­der­half jaar in uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken. Met uitzondering van de (verplichte) sluiting tijdens corona
 • Uw be­drijf moet le­vens­vat­baar zijn: na de fi­nan­ciële on­der­steu­ning ver­dient u naar ver­wach­ting vol­doen­de om van te le­ven en om aan uw za­ke­lij­ke en pri­vé-ver­plich­tin­gen te vol­doen.
 • U hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en u hebt on­vol­doen­de spaar­geld. In­ko­men en spaar­geld van uw part­ner tel­len mee. Dit laatste punt geld niet voor de periode 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021. In verband met corona heeft het Rijk hier een uitzondering voor gemaakt en wordt er niet gekeken naar uw vermogen voor deze maanden.

Tip: Wilt u checken of u aan deze voorwaarden voldoet? Vul dan de vragen in op www.krijgikbbz.nl

Uitkering als renteloze lening

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk op de website van de rijksoverheid voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. In de periode 1 oktober 2021 t/m 31-12-2021 verrekent de gemeente maandelijks uw inkomsten. Mocht u langer gebruik maken van de BBZ dan berekent de gemeente na een jaar hoe hoog uw inkomsten uit het bedrijf zijn geweest. De afdeling gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal een jaar

U ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, met een maximum van 12 maanden.

Bedrijfskapitaal

Als gevestigde ondernemer kunt u een bedrijfskapitaal van maximaal € 205.410,- (bedrag 2021) krijgen. Het Bbz-bedrijfskapitaal is bedoeld om uw bedrijf in stand te houden. U kunt er noodzakelijke investeringen mee doen in uw bedrijf. Ook kunt u met het bedrijfskapitaal betalingsachterstanden aflossen of (dreigende) schulden aflossen.

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente. Die is op het ogenblik 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Bedrijfskapitaal gebruiken voor levensonderhoud

Hebt u een bedrijfskapitaal én een uitkering nodig? Dan krijgt u alleen een bedrijfskapitaal. Een deel van de lening is dan bedoeld voor uw levensonderhoud. U krijgt in dat geval dus geen aparte uitkering. Als uw inkomen tijdens de looptijd van de lening laag is wordt een gedeelte van het bedrijfskapitaal soms omgezet in een gift.

Aanvraag

Het Rijk heeft naar aanleiding van het coronavirus versoepeling van de BBZ aangekondigd. U kunt via dit online contactformulier melden dat u meer informatie wil over deze BBZ regeling. We nemen dan z.s.m. contact met u op.

Hoe lang duurt een Bbz-aanvraag?
Als er een complete aanvraag is ingediend met de benodigde bewijsstukken dan neemt de gemeente binnen 13 weken een besluit over uw Bbz-aanvraag. Allen voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 geldt dat u een aanvraag BBZ kunt aanvragen met een terugwerkende kracht van 2 maanden. De datum van aanvang kan hierbij niet voor 1 oktober 2021 liggen.

Op 31 december 2021 (of enige andere datum in de maand december 2021) kan nog bijstand met terugwerkende kracht worden aangevraagd over de kalendermaanden november en december 2021.

Op 30 november 2021 (of enige andere datum in de maand november 2021) kan nog bijstand met terugwerkende kracht worden aangevraagd over de kalendermaanden oktober en november 2021. Een bijstandsaanvraag over de kalendermaand oktober 2021 is op 1 december 2021 niet meer mogelijk.

In noodgevallen kunt u een voorschot krijgen.

 

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.