Bijstandsuitkering zelfstandigen aanvragen - voor gevestigde ondernemers

U bent een gevestigde ondernemer als u minstens anderhalf jaar zelfstandig ondernemer of zzp'er bent. Voor u biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 1. Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen.
 2. Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Voorwaarden

Voor de Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers gelden deze voorwaarden:

 • U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw be­drijf.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar nog niet pen­si­oen­ge­rech­tigd.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­ver­gun­ning.
 • U moet in Meppel wo­nen en in­ge­schre­ven staan.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma's en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • U moet al min­stens an­der­half jaar in uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken. Met uitzondering van de (verplichte) sluiting tijdens corona
 • Uw be­drijf moet le­vens­vat­baar zijn: na de fi­nan­ciële on­der­steu­ning ver­dient u naar ver­wach­ting vol­doen­de om van te le­ven en om aan uw za­ke­lij­ke en pri­vé-ver­plich­tin­gen te vol­doen.
 • U hebt geen an­de­re mo­ge­lijk­he­den om aan geld te ko­men en u hebt on­vol­doen­de spaar­geld. In­ko­men en spaar­geld van uw part­ner tel­len mee.

Tip: Wilt u checken of u aan deze voorwaarden voldoet? Vul dan de vragen in op www.krijgikbbz.nl

Uitkering als renteloze lening

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Kijk op de website van de rijksoverheid voor de precieze bedragen.

Renteloze lening

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. De gemeente berekent na een jaar hoe hoog uw inkomsten uit het bedrijf zijn geweest. De afdeling gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijfskapitaal

Als gevestigde ondernemer kunt u een bedrijfskapitaal van maximaal € 212.147,- (bedrag 2022) krijgen. Het Bbz-bedrijfskapitaal is bedoeld om uw bedrijf in stand te houden. U kunt er noodzakelijke investeringen mee doen in uw bedrijf. Ook kunt u met het bedrijfskapitaal betalingsachterstanden aflossen of (dreigende) schulden aflossen. Het nieuwe bedrag voor 2023 is nog niet bekend.

Met rente terugbetalen

Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente. Die is op het ogenblik 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Bedrijfskapitaal gebruiken voor levensonderhoud

Hebt u een bedrijfskapitaal én een uitkering nodig? Dan krijgt u alleen een bedrijfskapitaal. Een deel van de lening is dan bedoeld voor uw levensonderhoud. U krijgt in dat geval dus geen aparte uitkering. Als uw inkomen tijdens de looptijd van de lening laag is wordt een gedeelte van het bedrijfskapitaal soms omgezet in een gift.

Aanvraag

Als er een complete aanvraag is ingediend met de benodigde bewijsstukken dan neemt de gemeente binnen 13 weken een besluit over uw Bbz-aanvraag.

Voor meer informatie en voor het indienen van een aanvraag neem contact op met een consulent inkomen via 14 0522.

 

 

 

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.