Aanleveren gegevens nav brief gemeente

Gegevens

Lees de toelichting goed door en houd de volgende gegevens bij de hand. Zorg dat u de gevraagde documenten digitaal beschikbaar heeft om als bijlage toe te voegen in PDF of JPG.

 • gegevens inkomsten (bijvoorbeeld loon, inkomen zelfstandige, uitkeringen)
 • laatste afschrift bankrekening waarop het voorschot van deze regeling is gestort. Dit afschrift gebruiken wij om te controleren of wij het voorschot op de juiste rekening hebben betaald.

Toelichting inkomen

Geef hier het inkomen op. Uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten.

Kijk voor meer uitleg en toelichting over het berekenen van uw inkomsten op de website krijgiktozo.nl

Netto inkomsten uit onderneming:
Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. 

Nettoloon:
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. 

Netto uitkering en overige inkomsten (toeslagen vallen hier niet onder):

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)

Overige inkomsten bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld, vrijwilligersbijdrage en giften

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Als blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen).

U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Toelichting partner

In het formulier vragen wij u of uw samenwoont met een partner.

U wordt gezien als partners als u:

 • Getrouwd bent of geregistreerd partners bent.

U bent ook partners als u op hetzelfde adres woont en:

 • Samen een huishouden hebt.
 • Ex-echtgenoten of ex-partners bent.
 • Samen een kind hebt.
 • U het kind van uw partner hebt erkend.
 • Uw partner uw kind heeft erkend.
 • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of
 • Als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

NAAR HET FORMULIER>>

Let op: Met het digitale formulier kunt u NIET de regeling officieel aanvragen. Dit moet via een schriftelijke aanvraag: www.meppel.nl/tijdelijkeregelingondernemers