Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4) loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Daarna wordt de regeling verlengd (Tozo 5) van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021.

Waarom Tozo 5?

De economie gaat weer langzaam open, maar nog niet voor iedereen even snel. Daarom wordt het steunpakket, waaronder de Tozo, met 3 maanden verlengd. Zo geeft het rijk zelfstandig ondernemers de ruimte die nodig is om zich te herpakken en wordt er steun verleend waar dat vanwege de maatregelen nog steeds nodig is

Voorwaarden

U kunt voor de regeling in aanmerking komen als u door het coronavirus in de problemen bent gekomen én::

 • Niet in loondienst bent, maar een inkomen verdient met een eigen bedrijf in het MKB of als ZZP-er
 • Als Directeur-grootaandeelhouder van een BV daadwerkelijk werkzaam bent in het bedrijf en samen met eventueel andere in het bedrijf werkzame directeuren ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • Voor zelfstandigen in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid gelden aparte voorwaarden
 • Tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • Een Nederlander bent of daarmee gelijkgesteld
 • Uw bedrijf in Nederland heeft gevestigd of van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep gevestigd is in een ander land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland
 • Woont en ingeschreven staat in de gemeente Meppel
 • Minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt. Wanneer een partner meewerkt in het bedrijf is de verdeling minimaal 525 uur door de partner en 875 uur door de zelfstandige.
 • Voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Alle benodigde vergunningen en diploma’s bezit
 • Voldoet aan milieuwetgeving, het bestemmingsplan en andere wettelijke eisen

De gemeente mag bij de Tozo 5 om meer informatie vragen zodat waar nodig extra ondersteuning geboden kan worden. Met als doel om zelfstandig ondernemers zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner inkomen? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum dan is de uitkering een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

inkomen = dit is netto per maand voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34;
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74;
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93;
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66;
  •  van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 835,25
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44;
  • van 18 tot 21 jaar € 265,49.

Let op: Dit zijn de bedragen die gelden over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft, dit kan ook bij een LAT relatie of samen financiële kosten draagt;;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Overige voorwaarden

 • Per huishouden kan maximaal één keer een uitkering levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.
 • De uitkering telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Bijzonderheden

Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat naar verwachting het inkomen in de komende drie maanden minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Hieruit volgt dat het inkomen wordt getoetst.  Wanneer uw inkomen achteraf anders blijkt te zijn of er zijn andere gewijzigde omstandigheden in uw situatie dan moet u dit doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening plaats én of wordt de uitkering beëindigd. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier (PDF) gebruiken. Als u teveel aan voorschot heeft ontvangen wordt het teveel betaalde teruggevorderd. Bij fraude wordt een boete opgelegd.

Aanvraag

Als u een aanvraag wilt ndienen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier (PDF). 

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u tegen de beslissing in bezwaar.