Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 3 maanden nog niet voorbij. Duurt het nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen. En voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud. De regeling loopt tot uiterlijk 30 september 2020.

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
 • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Lees verder bij kopje Voorwaarden

 

U kunt voor de regeling in aanmerking komen als u:

 • Niet in loondienst bent, maar een inkomen verdient met een eigen bedrijf in het MKB of als ZZP-er
 • Als Directeur-grootaandeelhouder van een BV daadwerkelijk werkzaam bent in het bedrijf en samen met eventueel andere in het bedrijf werkzame directeuren ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • Voor zelfstandigen in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid gelden aparte voorwaarden
 • Tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
 • Een Nederlander bent of daarmee gelijkgesteld
 • Uw bedrijf in Nederland heeft gevestigd of van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep gevestigd is in een ander land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland
 • Woont en ingeschreven staat in de gemeente Meppel
 • Minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt. Wanneer een partner meewerkt in het bedrijf is de verdeling minimaal 525 uur door de partner en 875 uur door de zelfstandige.
 • Voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer  van Koophandel.
 • Alle benodigde vergunningen en diploma’s bezit
 • Voldoet aan milieuwetgeving, het bestemmingsplan en andere wettelijke eisen

Overige voorwaarden

 • Per huishouden kan maximaal één keer een uitkering levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.
 • De uitkering telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Voorwaarden verlening

Inkomen van uw partner:

Heeft u een partner inkomen? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

inkomen = dit is netto per maand voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;
  • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
  •  van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
  • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  • van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;
  • van 18 tot 21 jaar € 259,78.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat naar verwachting het inkomen in de komende drie maanden minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Hieruit volgt dat het inkomen wordt getoetst.  Wanneer uw inkomen achteraf anders blijkt te zijn moet u dit doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening plaats. Als u teveel aan voorschot heeft ontvangen wordt het teveel betaalde teruggevorderd. Bij fraude wordt een boete opgelegd.

Als u al gebruik maakt van de Tozo regeling ontvangt u in week 25 een brief. Daarna ontvangt u in week 26/27 een link naar de website om de gegevens over de maand juni aan te leveren. Als u van de verlenging van Tozo gebruik willen maken hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wel moet u de gevraagde informatie in de mail of brief steeds aanleveren. Deze gegevens worden dan beoordeeld op basis van de gewijzigde regeling.

Voor ondernemers die na 1 juni 2020 een aanvraag willen indienen kunnen gebruik maken van dit aanvraagformulier (PDF).  Een digitaal formulier volgt z.s.m. U kunt alleen bijstand aanvragen voor de periode na 1 juni 2020. Het is niet meer mogelijk om bijstand aan te vragen voor de periode maart 2020 tot en met mei 2020. De deadline hiervoor was 1 juni 2020.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk/via de mail op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens ment, kunt u tegen de beslissing in bezwaar.