Tijdelijke voorziening lening bedrijfskapitaal voor zzp

Er is sinds 21 april 2020 een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling wordt verlengd tot uiterlijk 1 juli 2021.

De regeling voor een lening voor bedrijfskapitaal is vastgesteld op een maximaal bedrag van € 10.157 euro. Dit bedrag geldt per bedrijf of zelfstandig beroep. Als de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt gevraagd door gehuwden die beide zelfstandige zijn, kan per echtgenoot voor diens bedrijf of zelfstandig beroep een lening worden verleend van ten hoogste € 10.157,00. Mensen die in de periode 1 maart 2020 – 30 september 2020 een aanvraag hebben gedaan die lager is dan het maximumbedrag kunnen een aanvullende lening aanvragen tot het maximum van € 10.157,00.

Terugbetalen van het krediet

De bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal is een lening met een rentepercentage van 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. Krijgt u een lening voor bedrijfskapitaal ná 1 januari 2021 toegekend? Dan start de aflossingsperiode op de datum van verstrekking van de lening.

Gelet op de huidige omstandigheden en de signalen heeft het kabinet besloten om de terugbetalingsverplichting op de lening voor bedrijfskapitaal Tozo tijdelijk voor de duur van zes maanden uit te stellen tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode wordt ook de renteopbouw tijdelijk stopgezet.

Wat zijn de wijzigingen?

 • De verplichting om de Tozo-lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021;
 • De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe Tozo-leningen wordt verlengd met zes maanden van 3 jaar tot 3,5 jaar;
 • Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe Tozo-leningen.

Overigens staat het zelfstandigen die wel in staat zijn over te gaan tot betaling van hun tot 1 januari 2021 opgebouwde rente- en aflossingsverplichtingen vrij om dit te doen. Ook voor hen geldt dat tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 de renteopbouw tijdelijk wordt stopgezet.

Voorwaarden

 • Rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Woonachtig in de gemeente Meppel
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend. (Heeft u het bedrijf of zelfstandig beroep in het buitenland, zie kopje bijzonderheden)
 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar. Uitbreiding per 1 mei: zelfstandigen met de AOW gerechtigde leeftijd kunnen alsnog een aanvraag indienden voor een lening bedrijfskapitaal. 
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige schriftelijk te verklaren en aannemelijk te maken dat hij als gevolg van de crisis in verband met het coronavirus over onvoldoende direct beschikbare geldmiddelen beschikt om aan de financiële verplichtingen verbonden aan diens bedrijf of zelfstandig beroep te kunnen voldoen.
 • Ondernemers wordt bij aanvraag van een lening bedrijfskapitaal gevraagd om te verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement. De reden hiervoor is dat het kabinet het ongewenst vindt dat het geld wordt uitgeleend aan bedrijven waarvan vrijwel zeker is dat er geen toekomst is. 
 • Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet verleend voor zover dat leidt tot een overschrijding van het de-minimisplafond.
 • Voor zelfstandigen in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid gelden aparte voorwaarden.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Alle aanvragen moeten worden ingediend binnen de looptijd van de regeling.

Bijzonderheden

De uitbreiding van de tijdelijke voorziening voor een bedrijfskapitaal is ook voor zelfstandigen die rechtmatig woonachtig zijn in een ander land van de EU of EER of in Zwitserland, maar die hun eigen bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefenen. Als zij aan de voorwaarden voldoen kunnen zij een aanvraag voor een bedrijfskrediet indienen. Let op! voor deze ondernemers is de gemeente Maastricht aangewezen om de regeling uit te voeren. Meer informatie op de website van Maastricht

Aanvraag

Nieuwe aanvragen Tozo bedrijfskrediet vanaf 1-10-2020: aanvraagformulier (PDF).

Ondernemers die een deel van het bedrijfskrediet hebben aangevraagd vóór 1 oktober 2020 kunnen gebruik maken van de aanvullende lening tijdelijke voorziening bedrijfskrediet voor zzp en MKB (PDF)