Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek van uw privéwoning en/of de kosten van elektriciteit, gas en water. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Het gaat dan om de huur of de hypotheek van uw privéwoning en/of de kosten van elektriciteit, gas en water. De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) loopt van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. U mag de TONK aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Na 1 oktober 2021 kunt u géén aanvraag meer indienen. Dan sluit de regeling.

Als u nog extra ondersteuning nodig heeft, na 1 oktober 2021, kijkt u dan of u aan de voorwaarden voor regelingen voor extra inkomen

Voorwaarden

U kunt voor de regeling in aanmerking komen als u door het coronavirus in de problemen bent gekomen én::

 • Woont en ingeschreven staat in de gemeente Meppel
 • Ouder bent dan 18 jaar
 • Een Nederlander bent of daarmee gelijkgesteld
 • U op dit moment veel minder inkomen heeft dan gebruikelijk en dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U in de problemen komt met het betalen van uw woonlasten.
 • U woont in een woning waarvan u de huurder of de eigenaar bent.
 • Niet in loondienst bent, maar een inkomen verdient met een eigen bedrijf in het MKB of als ZZP-er
 • Als Directeur-grootaandeelhouder van een BV daadwerkelijk werkzaam bent in het bedrijf en samen met eventueel andere in het bedrijf werkzame directeuren ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • Voor zelfstandigen in een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid gelden aparte voorwaarden
 • Uw bedrijf in Nederland heeft gevestigd of van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep gevestigd is in een ander land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland
 • U na 18 maart 2020 een WW uitkering ontvangt van het UWV en ontslagen bent vanwege de sluiting van het bedrijf door de corona maatregelen en de uitgaven van de woonlasten nog niet heeft kunnen aanpassen op uw nieuwe inkomen.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner inkomen? Dan telt voor de berekening van de tegemoetkoming TONK ook het inkomen van uw partner mee.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft, dit kan ook bij een LAT relatie of samen financiële kosten draagt;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoogte TONK-uitkering

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie.

Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonkosten;
 • het bedrag van de huur/hypotheek tot € 376,- per maand wordt niet vergoed;
 • voor de energiekosten is een maximale vergoeding van 152,- per maand vastgesteld;
 • uw inkomen in de maand dat u voor het eerst een beroep wil doen op de TONK;  
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht). Het draagkrachtpercentage is 50% over het meer-inkomen, wanneer dit inkomen hoger is dan de 120% voor het huishouden geldende Sociaal Minimum.
Bedragen vanaf 1 januari 2021
Bijstandsnorm 120% van de bijstandsnorm excl. vak. geld Situatie
€ 1.459,52 € 1.751,43 beide partners van 21 tot AOW leeftijd
€ 1539,70 € 1.847,64 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd
€ 1021,67 € 1.226,00 alleenstaande (-ouder) van 21 tot AOW-leeftijd

 

Bedragen vanaf 1 juli 2021
Bijstandsnorm 120% van de bijstandsnorm excl. vak. geld SItuatie
€ 1.463,95 € 1756,74 beide partners van 21 tot AOW leeftijd
€ 1.545,73 € 1.854,87 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd
€ 1.024,76 € 1.229,71 alleenstaande (-ouder) van 21 tot AOW-leeftijd

 

Bijzonderheden

Om in aanmerking te kunnen komen verklaren u en uw eventuele partner, naar waarheid, dat u op dit moment veel minder inkomen heeft dan gebruikelijk. Dat het verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen en dat u daarom in de problemen komt met het betalen van uw woonlasten. Wanneer uw inkomen achteraf anders blijkt te zijn of er zijn andere gewijzigde omstandigheden in uw situatie dan moet u dit doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening plaats én/of wordt de TONK beëindigd. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier (PDF) gebruiken. Bij fraude wordt een boete opgelegd.

Aanvraag

Als u een aanvraag wilt indienen kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier TONK (PDF). Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag.

Bezwaar & beroep

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De aanvraag zal dan worden afgewezen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u het beste eerst contact met ons opnemen. Als we er samen niet uitkomen dan kunt u tegen de beslissing in bezwaar gaan.