De Participatiewet en ondernemers, de weg naar werk!

Door middel van een werkprogramma en een uitvoeringsagenda wordt gewerkt aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen een baan, daar werken we aan. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt.

Als u een werkzoekende in dienst neemt, spelen verschillende factoren een rol en moet u een aantal afwegingen maken:

 • wilt u maatschappelijke verantwoord ondernemen (soms verlangen uw klanten / opdrachtgevers dat ook van u);
 • ziet u nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf met hulp van mensen met een arbeidsbeperking;
 • wat betekent het financieel voor mijn bedrijf.

Daarnaast is heel belangrijk om af te wegen wat voor invloed het in dienst nemen van een werkzoekende heeft op uw bedrijf. Wat betekent het voor uw medewerkers en is er draagvlak voor binnen de directie en onder medewerkers. Verder is het van belang om de voordelen en kosten in beeld te brengen en de mogelijkheden te bekijken voor het benutten van overheidsregelingen, zoals de no-riskpolis en de compensatie van loonkosten.

Voor wie doen we het?

We zoeken naar reguliere arbeidsplaatsen voor werkzoekenden in de gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld. Sommige van die werkzoekenden hebben een arbeidsbeperking en kunnen hierdoor niet zelfstandig het wettelijk minimumloon verdienen. Ook zijn er werkzoekenden die al geruime tijd geen werk hebben verricht en daarmee een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

U hebt een aantal mogelijkheden om uw bedrijf open te stellen voor werkzoekenden:

 • werving en selectie op bestaande functies aanpassen;
 • aanpassingen doen in het takenpakket om een functie geschikt te maken;
 • specifieke arbeidsplaatsen creëren, bijvoorbeeld door werkdruk te verminderen of eenvoudige taken door mensen met een beperking uit te laten voeren;
 • een geheel werkproces uit laten voeren door mensen met een arbeidsbeperking onder eigen aansturing. Bijvoorbeeld bij productie, assemblage en logistieke activiteiten;
 • afspraken maken met leveranciers over werk dat wordt uitgevoerd door mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet en het doel is om zo veel mogelijk werkzoekenden, met of zonder beperking, passend werk te laten vinden bij een werkgever op de arbeidsmarkt.

Hoe werkt het?

Als u een werkzoekende in dienst neemt, betaalt u alleen voor de productiviteit van een medewerker: zijn of haar loonwaarde. De loonwaarde van de medewerker wordt samen met u vastgesteld en uitgedrukt als percentage van het wettelijk minimumloon (WML). De loonwaarde van mensen met een beperking ligt doorgaans tussen de 30 en 80%. Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak in staat om het  wettelijk minimumloon te verdienen. Het in dienst nemen van een werkzoekende brengt soms kosten met zich mee. Voor veel van deze kosten kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Hieronder staan een aantal mogelijkheden voor u op een rijtje:

 • Proefplaatsing:
  Een werkzoekende (al dan niet met een arbeidsbeperking) wordt voor een paar maanden in uw bedrijf geplaatst met behoud van uitkering. De intentie is om een werkplek te bieden. Op basis van ervaringen van u en werkzoekende wordt bekeken hoe verder te gaan.
 • Compensatie loonkosten:
  Als u een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst neemt, betaalt  u het volledige loon van de medewerker. Van de gemeente of het UWV ontvangt u een vergoeding voor het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon.
 • Begeleiding / jobcoach:
  Bij de intentie voor een regulier dienstverband kunt u begeleiding krijgen op de werkplek. De zogenaamde jobcoach ondersteunt de werkzoekende en eventueel ook de werkgever.
 • Werkplekaanpassing:
  Neemt u een medewerker in dienst, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van noodzakelijke aanpassing van de werkplek of aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen.
 • No-riskpolis (compensatie van de loonkosten bij ziekte):
  Wanneer u een medewerker in dienst neemt die niet het wettelijke minimumloon kan verdienen vanwege zijn of haar beperking, dan kunt u een beroep doen op de no-riskpolis. Een polis voor compensatie van loonkosten wanneer de medewerker ziek wordt. Hiermee wordt gedurende 24 maanden een groot deel van de loonkosten van een zieke werknemer gedekt en voorkomt u eventuele verhoging van de ZW premies.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor tegemoetkomingen bij het in dienst nemen van een werkzoekende dan kunt u contact opnemen met:

Gemeente Meppel/ Staphorst, de heer Cyril Kroontje 06-33 18 26 66

Werkgeversservicepunt

logo