Welzijn, subsidies

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen en andere initiatieven. Subsidies worden verstrekt voor zover dit binnen de productkaarten van de gemeente en de daarop gaande budgetten mogelijk is.
  1. Eenmalige subsidie is een subsidie die verstrekt wordt voor activiteiten met een eenmalig karakter
  2. Structurele subsidie is een subsidie om activiteiten van structurele aard uit te voeren
  3. Waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten waarbij in beginsel geen verband bestaat tussen de kosten die de organisatie maakt en de te verstrekken subsidie.
Er worden diverse subsidies verstrekt voor welzijnsvoorzieningen en activiteiten zoals deze zijn vermeld op de betreffende productkaart.
Het gaat daarbij om de functies activering/ondersteuning en diverse vormen van sociaal cultureel werk in buurten/wijken en voor een aantal doelgroepen van gemeentelijk beleid.

Buurt- en Speeltuinwerk

U kunt jaarlijks subsidie voor het volgende kalenderjaar:

Tip

De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dien uw subsidieaanvraag dus op tijd in. Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de gemeente uw aanvraag afwijzen, ondanks dat u aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522