Regeling dorpsinitiatieven

U kunt tot en met 2018 aanspraak maken op een nieuwe regeling van de provincie Drenthe voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven. De gemeente krijgt hiervoor jaarlijks € 50.000,- van de provincie, die wij kunnen inzetten als cofinanciering voor onze eigen bijdrage aan lokale initiatieven. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u deze bijdrage bij ons kunt aanvragen.

Voorwaarden van de regeling

De Regeling Dorpsinitiatieven is bedoeld voor dorpsinitiatieven die bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van bewoners en verbeteren van de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen. Uw project moet binnen 2 jaar na afgifte van de beschikking gereed zijn. Ook moet uw project ten goede komen aan de dorpsgemeenschap (niet slechts aan enkele individuen) en andere dorpen in Drenthe kunnen van u leren. Als u subsidie heeft gekregen, deelt u de opgedane kennis en ervaring met andere geïnteresseerde dorpen. Uw ervaringen plaatst u op www.burgerkrachtindrenthe.nl.

Download de voorwaarden (PDF, 170 kB )

Wie mag aanvragen?

De bijdrage mag aangevraagd worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een coöperatie, stichting of vereniging. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Wat is in elk geval uitgesloten?

Aanvragen binnen de stad Meppel zijn uitgesloten. De subsidie mag ook niet worden ingezet voor instandhouding en exploitatie van voorzieningen.

Bijdrage provincie en gemeente

De bijdrage van de provincie vanuit de Regeling Dorpsinitiatieven is altijd gelijk aan de gemeentelijke bijdrage. Dit geldt ook als u meerdere financieringsbronnen voor uw project heeft (aangevraagd). Als u een project wilt indienen voor deze regeling, is hiervoor dus ook altijd een bijdrage van de gemeente nodig. U kunt deze bijdrage aanvragen via ons Maatschappelijk Aanjaagbudget.

Heeft u een dorpsinitiatief?

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid in en om uw dorp? Dan vraagt u hiervoor gelijktijdig de provinciale en gemeentelijke bijdrage aan:

  1. U vult het aanvraagformulier voor het Maatschappelijk aanjaagbudget in. Daarbij vinkt u bij de vraag over andere financieringsbronnen aan dat u ook aanspraak wilt maken op de Regeling Dorpsinitiatieven.
  2. Of u vult het korte aanvraagformulier voor de regeling Dorpsinitiatieven in.
  3. De aanjaagcommissie beoordeelt uw voorstel op de voorwaarden van het Maatschappelijk Aanjaagbudget. Zij adviseren aan het college. De gemeente beoordeelt of uw voorstel ook voldoet aan de provinciale Regeling Dorpsinitiatieven. Het college neemt op basis van beide adviezen één besluit over uw aanvraag.

U kunt als dorpsvereniging ook gebruik maken van het wijkbudget, als gemeentelijke bijdrage voor deze regeling. Neemt u contact op met uw wijkregisseur of uw plannen ook in aanmerking komen hiervoor.

Wilt u op een andere manier gebruik maken van de Regeling Dorpsinitiatieven (zonder aanjaag- of wijkbudget)? Meldt u zich dan bij de gemeente via 14 0522 of postbus@meppel.nl. We bekijken dan met u wat de mogelijkheden hiervoor zijn.