Tegemoetkoming voor energieprijzen

Eenmalig mag de gemeente aan mensen met een laag inkomen in 2022 een bedrag toekennen om de stijgende energiekosten op te vangen. De gemeente Meppel gaat dit ook doen.

Betaling

Het bedrag is vastgesteld op € 800,00 en wordt in twee keer € 400,00 uitbetaald. De eerste betaling van € 400,00 volgt zo spoedig mogelijk na het toekennen van de toeslag. De tweede betaling van € 400,00 komt daarna, automatisch rond 15 oktober 2022 op uw rekening. Wij verwachten na 1 mei veel aanvragen. De verwerking van uw aanvraag kan daarom langer duren.

Geen automatische toekenning, dan zelf aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf 1 mei tot en met 31 december 2022.

Voorwaarden aanvragen tussen 1 mei en 31 december 2022

 1. Woonachtig in Meppel (zie onder punt 5 de uitzonderingen)
 2. Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 3. Ouder dan 21 jaar met een eigen energiecontract
 4. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de maand voor uw aanvraag uw inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.
 5. Een huishouden met een inkomen boven de inkomensgrens, die vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject (Wsnp of minnelijke schuldregeling), weinig te besteden hebben (slechts het ‘vrij te laten bedrag’, circa 95% van de bijstandsnorm).
 6. U kunt geen aanvraag indienen als u zelf geen energiecontract heeft of ouder(s)/verzorgenden verantwoordelijk zijn voor u. Bijvoorbeeld als u:
  1. in een instelling/ inrichting verblijft en/of
  2. jonger bent dan 21 jaar;
  3. jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of
  4. bent ingeschreven in de basisregistratie personen met een briefadres.
 7. Uw inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm per maand exclusief vakantiegeld, zie onderstaande tabel en toelichting.
 8. Als u in 2022 kwijtschelding heeft ontvangen van de gemeentelijke belastingen, en uw situatie is ongewijzigd, dan hoeft u geen gegevens over uw inkomen aan te leveren. Een bewijs van kwijtschelding is dan voldoende.
 9. Wij kijken voor de energietoeslag niet naar uw vermogen.
Inkomenstabel
Uw situatie Uw inkomen netto per maand *
Alleenstaand vanaf 21 jaar tot 66 jaar en 7 maanden € 1244,54
Gehuwd/samenwonend vanaf 21 jaar tot 66 jaar en 7 maanden €,1777,92
Alleenstaand vanaf 66 jaar en 7 maanden € 1382,89
Gehuwd/samenwonend 66 jaar en 7 maanden € 1872,50

* 120% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag

Als inkomen wordt aangemerkt:

 • inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen);
 • AOW-uitkering;
 • pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct;
 • inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht;
 • inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;
 • partner- en/of kinderalimentatie;
 • periodieke giften;
 • inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;
 • een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

Bij zelfstandigen wordt NIET als inkomen meegenomen:

 • een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.
 • de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen loonbelasting is geheven wordt gesteld op 18 procent van dat inkomen.
 • ten aanzien van de zelfstandige die het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in de vorm van een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid wordt onder inkomen mede verstaan de naar evenredigheid van het aantal zelfstandigen omgerekende nettowinst van deze rechtspersoon verminderd met de hierover verschuldigde vennootschapsbelasting.

Wilt u zelf berekenen of u in de maand voor de aanvraag een inkomen uit de onderneming had van 120% van de voor u geldende bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag? Gebruik dan het excelbestand en stuur de berekening mee met de aanvraag.

Aanvraagformulieren

U kunt de toeslag aanvragen met dit formulier (PDF),

Kunt u het formulier niet printen dan kunt u het formulier:

 • telefonisch aanvragen via 14 0522
 • opvragen door een mail te sturen aan postbus@meppel.nl 
 • afhalen bij de balie van het stadhuis, Grote Oever 26 tijdens openingstijden
 • afhalen bij het Geldloket in de bibliotheek. Het Geldloket is geopend op maandag en woensdag van 11:00 tot 15:00 uur. Langskomen kan zonder afspraak. Het adres van het Geldloket is Marktstraat 27 in Meppel.

Hulp bij de financiën

Huishoudens en ondernemers die financiële hulp nodig hebben kunnen ondersteuning krijgen. Denk aan het treffen van een betalingsregeling met de energieleverancier. De consulenten geldzorgen kunnen, samen met u, kijken wat de stijgende prijzen voor gevolgen hebben en geven advies wat u kunt doen. Ook kunnen zij u verwijzen naar helpende organisaties in Meppel. Een afspraak maken kan gemakkelijk online via het formulier of per e-mail: geldzorgen@meppel.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 0522.

Er is ook een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp.

Individuele bijstand

In 2022 vallen de energiekosten ook, bij uitzondering, onder de individuele bijzonder bijstand. Als u in 2022 een eindafrekening ontvangt van uw energieleverancier en u met alle maatregelen uw huishoudboekje niet kloppend krijgt neemt u dan contact met ons op. Dan beoordelen wij of u recht heeft op individuele bijzondere bijstand.knop naar enquete op externe website

Energiebesparende maatregelen

Meer informatie over het verduurzamen van uw woning? Kijk op www.meppel.nl/duurzaamheid. U kunt gratis een Energiecoach inschakelen. Maak een afspraak via energiecoach@duurzaamnijeveen.nl